Open Source Tools – Nextcloud

Nextcloud është një softuer open source i ngjashëm me Dropbox, Office 365 ose Google Drive. Është një suitë programesh për krijimin dhe përdorimin e shërbimeve për ruajtjen e 🗂️ dosjeve.

🗃 Nextcloud lejon kontrollimin e të dhënave, vendosjen e dokumenteve, kalendarëve, kontakteve dhe fotove në një server në shtëpi, tek një ofrues specifik ose te një qendër e besueshme e të dhënave.

📂 Misioni i kompanisë është të zhvillojë softuer për retë e decentralizuara dhe federuara si alternativë e shërbimeve të reve të qendërzuara.

https://nextcloud.com/install/#

Nextcloud is an open source software similar to Dropbox, Office 365 or Google Drive. It is a suite of client-server software for creating and using 🗂️ file hosting services.

🗃 Nextcloud allows you to control your data, store your documents, calendar, contacts and photos on a server at home, at a specific provider, or in a trusted data center.

📂 The company’s mission is to develop software for decentralized and federated clouds as alternatives to centralized cloud services. #opensourcetools

https://nextcloud.com/install/#

Open Source Tools – BigBlueButton

🤔 Cilat janë disa nga programet me kod burimor të hapur (open source) që ne i rekomandojmë?

Po e fillojmë mini-kampanjën tonë me BigBlueButton, një sistem open source video-konferencash që përdoret veçanërisht për 💻 mësim online.

🙋🏽‍♀️BigBlueButton ofron shpërndarje në kohë reale të audios, videos dhe ekranit, biseda publike dhe private, tabela interaktive, etj. Prezantuesit po ashtu mund të regjistrojnë përmbajtje për ta shpërndarë me të tjerët.
Si softuer open source, BigBlueButton mbështetet nga një komunitet i zhvilluesve në të gjithë botën si dhe kompani që kontribuojnë në të.

😊 Në FLOSSK e përdorim për të gjitha takimet, ligjëratat dhe konferencat tona online.
https://bigbluebutton.org/
—————
🤔 What are some open source programmes that we recommend?

We begin our mini campaign with BigBlueButton, an open source web conferencing system used especially for 💻 online learning.

🙋🏽‍♀️ BigBlueButton offers real-time sharing of audio, video, and screen, public & private chat, interactive whiteboard, etc. Presenters can also record and playback content for sharing with others.

As an open source software, it is backed by a large world-wide community of developers and companies that contribute to it.

😊 We use it at FLOSSK for every online meeting, training, and conference.
https://bigbluebutton.org/

Secure the Balkans

🔒 Nëse keni një uebsajt të lajmeve, kemi një vegël të mirë për të matur sigurinë e faqes tuaj.

➡️ Secure the Balkans (https://securethebalkans.org) është mjet i dizajnuar për të përcjellë dhe promovuar uebsajte të mediave në rajon të cilat përmbajnë teknologji të sigurisë dhe privatësisë gjatë procesit të shërbimit të uebsajteve.

🔐 Faqja ka për qëllim inkurajimin e mediave që të implementojnë enkriptimin HTTPS sa më shpejt. Mediat e kontrolluara me notat më të larta kanë implementuar HTTPS duke përdorur praktikat më të mira të pranuara.

📜 Kur ngrisni sigurinë, makinat e kërkimit do ta renditin më lartë faqen tuaj, kështu që win-win.

Nëse dëshironi që edhe faqja juaj të shtohet për vlerësim, ju lutemi na njoftoni në [email protected]
———
🔒 If you own a news organization website, we have a great tool to measure the security of your website.

➡️ Secure the Balkans (https://securethebalkans.org/) is a tool designed to track and promote regional media websites which have adopted security and privacy technologies during the process of website services.

🔐 The goal of the website is to encourage news websites to adopt HTTPS encryption as soon as possible. News sites with the strongest grades will have implemented HTTPS using accepted best practices.

📜 When security is enhanced, search engines will rate your website higher, so it’s a win-win situation.

If you want your website to be reviewed, please contact us at [email protected]

TechCamp 2021 arrives in Kosovo!

Kumtë
TechCamp Kosova: Kundër Keqinformimit në Ballkan

TechCamp mbërrin në Kosovë për të ngritur kapacitetet lokale dhe rajonale për të kundërshtuar keqinformimin në Ballkan.
Ambasada e SHBA në Kosovë dhe Byroja për Çështje Arsimore dhe Kulturore (ECA) në bashkëpunim me Free Libre Open Source Software Kosova (FLOSSK) janë duke implementuar ‘’TechCamp Kosova: Kundër Keqinformimit në Ballkan’’.

Qëllimi i TechCamp është rritja e besimit të publikut në shtypin e lirë dhe në institucionet demokratike. Ky program po ashtu do të ngrisë kapacitetin teknologjik të shtypit dhe do të forcojë rrjetet e gazetarisë në rajon, duke i ndihmuar gazetarëve të ndjekin dhe informojnë audiencat e tyre për lajmet e rreme, përdoruesit e rremë, të kundërshtojnë keqinformimin dhe të diskreditojnë këto informacione në platformat e tyre.

Financuar nga ECA në shumën prej 180,000 USD, programi i TechCamp përfshin një punëtori intensive tre-ditore, gjatë së cilës pjesëmarrësit do të mësojnë të identifikojnë keqinformimin dhe kërcënimet e tjera duke përdorur teknologjinë, si dhe do të mësojnë strategji menaxhuese. Pjesëmarrësit do të zhvillojnë ide të projekteve, me të cilat do të konkurojnë për të përfituar financim nga TechCamp. Plani i programit është po ashtu që të financohet një program i shkurtër shkëmbimi në SHBA për pesë pjesëmarrës të TechCamp të cilët do të mësojnë dhe zhvillojnë strategji për të kundërshtuar keqinformimin në institucionet e tyre. TechCamp Kosova do të financojë gjithashtu krijimin e një portali rajonal të lajmeve për të kundërshtuar keqinformimin në Ballkan.

Punëtoria tre-ditore e TechCamp do të mbahet në datat 28 deri 30 tetor në Pejë, Kosovë. Individët nga këto shtete mund të aplikojnë në punëtorinë e TechCamp: Kosova, Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kroacia, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut, Serbia dhe Sllovenia.
Pjesëmarrësit e interesuar mund të aplikojnë duke plotësuar këtë formular https://forms.gle/EhTU9QFNLMskMUVF6. Thirrja është e hapur për pjesëmarrës nga Kosova dhe rajoni deri më 15 gusht, 2021.

Profili i pjesëmarrësve në punëtorinë e TechCamp në Pejë: Ne po kërkojmë të rekrutojmë 45 gazetarë rajonalë dhe lokalë, ndikues në media, akademikë, shtyp politik dhe zëdhënës të qeverisë të moshës 30-50 vjeç dhe me ndikim mesatar dhe të lartë në media sociale dhe tradicionale. Pritet që pjesëmarrësit të kuptojnë dhe komunikojnë në gjuhën angleze pasi nuk do të ofrohet përkthim.

TechCamp-et janë punëtori praktike që zhvillohen nga pjesëmarrësit dhe që lidhin ekspertët e sektorit privat të teknologjisë me publikun – gazetarë, organizata jo-qeveritare, avokues të shoqërisë civile dhe më shumë – për të hulumtuar dhe aplikuar zgjidhje të reja teknologjike në probleme globale. Çdo TechCamp përfshin programe të orientuara në ndryshim dhe mund për të mbështetur pjesëmarrësit në implementimin e projekteve të tyre pas punëtorisë dhe në lidhjen dhe angazhimin me njëri-tjetrin.

Free Libre Open Source Software Kosova (FLOSSK), organizatë jo-qeveritare është për herë të dytë partner lokal i Ambasadës së SHBA në Kosovë dhe ECA për të implementuar TechCamp Kosova. FLOSSK ka për qëllim mbështjetjen, promovimin dhe zhvillimin e softuerit të lirë me kod burimor te hapur, edukimit në teknologjitë e informimit dhe shoqërisë së hapur duke përdorur komunikimin e hapur.

———————-

Press Release
TechCamp Kosovo: Countering Disinformation in the Balkans

TechCamp arrives in Kosovo to build local and regional capacities in the fight against disinformation in the Balkans.
The U.S. Embassy in Pristina and the Bureau of Educational & Cultural Affairs (ECA) in partnership with Free Libre Open Source Software Kosovo (FLOSSK) are hosting “TechCamp Kosovo: Countering Disinformation in the Balkans”.

TechCamp Kosovo aims to increase public confidence in the free press and democratic institutions. The program will also increase the technological capacity of the press and strengthen journalism networks in the region, helping journalists better detect and inform their audiences about fake news, fake accounts, counter disinformation, and discredit that disinformation on their platforms.

Funded by the ECA in the amount of 180,000 USD, the TechCamp program includes a three-day intensive hands-on workshop, where participants will learn to identify disinformation and associated threats using technology, as well as learn coping strategies. Participants will get exposed and develop project ideas, which will compete to receive funding by the TechCamp. The plan is to also fund a short exchange program for five TechCamp participants to travel to the U.S. to learn and develop countering disinformation strategies for their home institutions. TechCamp Kosovo will also fund the establishment of a regional news portal to counter-disinformation in the Balkans.

The three-day TechCamp Kosovo workshop will take place from October 28-30, 2021 in Peja, Kosovo. Individuals from the following countries are eligible to apply for the TechCamp workshop: Kosovo, Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Montenegro, North Macedonia, Serbia, and Slovenia.
Interested participants can apply by filling out this form https://forms.gle/EhTU9QFNLMskMUVF6. The call is open for local and regional participants until August 15, 2021.

Participant profile for the TechCamp workshop in Peja: We are looking to recruit  45 local and regional journalists, media influencers, academics, political press, and government spokespersons, ranging in age from 30-50 and with moderate to high levels of influence on social and traditional media. Participants are expected to understand and communicate in English as no translation will be provided.

TechCamps are hands-on, participant-driven workshops that connect private sector technology experts with key populations — journalists, non-governmental organizations, civil society advocates, and more — to explore and apply innovative tech solutions to global issues. Each TechCamp includes ongoing impact-oriented programs and efforts to help participants implement their post-workshop projects and stay connected and engaged with each other.

Free Libre Open Source Software Kosova (FLOSSK), a non-governmental organization, is for the second time the U.S. Embassy in Kosovo and ECA’s local partner to implement the TechCamp Kosovo. FLOSSK aims to support, promote and develop free and open source software, open and participatory knowledge, education in information technologies and open society using free communication.

————————-
Saopštenje

TechCamp stiže na Kosovo kako bi izgradio lokalne i regionalne kapacitete za suzbijanje dezinformacija na Balkanu.

Američka ambasada na Kosovu i Biro za obrazovanje i kulturu (ECA) u saradnji sa Free Libre softverom otvorenog koda Kosovo (FLOSSK) sprovode „TechCamp Kosovo: Protiv dezinformacija na Balkanu“.

Svrha TechCampa je povećati poverenje javnosti u slobodnu štampu i demokratske institucije. Ovaj program će takođe povećati tehnološki kapacitet štampe i ojačati novinarske mreže u regionu, pomažući novinarima da prate i informišu svoju publiku o lažnim vestima, lažnim korisnicima, suprotstavljaju se dezinformacijama i diskredituju ove informacije na svojim platformama.

Program TechCamp, koji finansira ECA u iznosu od 180.000 američkih dolara, uključuje intenzivnu trodnevnu radionicu tokom koje će učesnici naučiti da identifikuju dezinformacije i druge pretnje koristeći tehnologiju, kao i naučiti strategije upravljanja. Učesnici će razviti projektne ideje, sa kojima će se takmičiti za finansiranje iz TechCamo-a. Programom je predviđeno i finansiranje kratkog programa razmene u SAD za pet učesnika u njihovim institucijama. TechCamp Kosovo će takođe finansirati stvaranje regionalnog novinskog portala za borbu protiv dezinformacija na Balkanu.

Trodnevna TechCamp radionica biće održana 28. i 30. oktobra u Peći na Kosovu. Pojedinci iz ovih zemalja mogu se prijaviti na TechCamp radionicu: Kosovo, Albanija, Bosna i Hercegovina Hrvatska, Crna Gora, Severna Makedonija, Srbija i Slovenija.

Zainteresovani učesnici mogu se prijaviti popunjavanjem ovog obrasca https:/forms,gle/ EhTU9KENLMskMUVF6. Poziv je otvoren za učesnike sa Kosova i iz regiona do 15. avgusta 2021.

Profil učesnika na TechCamp radionici u Peći. Tražimo da regrutujemo 45 regionalnih i lokalnih novinara, uticaja na medije, akademika, političku štampu i portparole vlade starosti 30-50 godina i sa umerenim do velikim uticajem na društvene i tradicionalne medije. Od učesnika se očekuje da razumeju i komuniciraju na engleskom jeziku, jer neće biti obezbeđen prevod.

TechCamp su praktične radionice koje sprovode učesnici koji povezuju stručnjake iz privatnog tehnološkog sektora sa javnošću – novinari, nevladine organizacije, zagovornici civilnog društva i još više – kako bi istražili i primenili nove tehnološke veze na globalna pitanja. Svaki TechCamp uključuje programe orijentisane na promene i može podržati učesnike u sprovođenju njihovih projekata nakon radionice i međusobnom povezivanju i interakciji.

Besplatni softver otvorenog koda Kosva (FLOSSK), nevladina organizacija je po drugi put lokalni partner američke ambasade na Kosovu i ECA za primenu TechCamp Kosova. FLOSSK ima za cilj da podrži, promoviše i razvije besplatni softver otvorenog koda, obrazovanje o informacionoj tehnologiji i otvoreno društvo koristeći otvorenu komunikaciju.

Prishtina Hackerspace welcomes you!

🌞 Nëse po kërkoni hapësirë pune për të ndërtuar projektet tuaja DIY gjatë verës, Prishtina Hackerspace është e hapur për anëtarë të rinj!

🛋 Në hapësirat e Hackerspace mund të gjeni vegla pune e pjesë të ndryshme si Arduino 33 Sense, Portenta H7, Beaglebone Black, etj. Përveç atyre ekzistuese, anëtarët kanë mundësinë të kërkojnë edhe pajisje të tjera për t’i blerë.

🛠️ Dhomat e elektronikës, zdrukthtarisë e saldimit janë në dispozicion të anëtarëve.

👥 Antarësimi është i thjeshtë – na vizitoni në hapësirat tona ose plotësoni formularin në https://flossk.org/support/ apo na shkruani në mesazh.

🤗 Jeni të mirëseardhur në mbledhjet javore të mërkurave nga ora 17:00 për tu njoftuar më mirë hapësirën dhe anëtarët e tjerë.

🌞 If you are looking for a workspace to carry out your DIY projects during the summer, then Prishtina Hackerspace is open to new members!

🛋 In the Hackerspace, you can find various work tools and devices such as Arduino 33 Sense and Portenta H7, Beaglebone Black, etc. Besides the existing ones, members have the opportunity to request other equipment to purchase.

🛠️ Electronics, carpentry, and welding rooms are also available to members.

👥 Membership is simple – visit us or fill out the form at https://flossk.org/support/ or write us a message.

🤗 You are welcome to the weekly meetings on Wednesdays from 5 pm when you can spend time exploring the space and getting to know the other members.

Building Air Quality and Weather Stations

Këtë javë kemi vazhduar me ndërtimin e ☁️ stacioneve të cilësisë së ajrit dhe motit bashkë me nxënësit e shkollave të mesme në Kosovë!

📌 Stacionet u ndërtuan në shkollat e qyteteve të Istogut, Gjakovës, Vitisë, Gjilanit ndërsa sot po ndërtohen në Han të Elezit dhe Ferizaj.

Ky proces ka për qëllim aftësimin e nxënësve në 🛠️ ndërtimin e stacioneve, 📊 krijimin dhe analizimin e të dhënave për mjedisin, si dhe 🏞️ ngritjen e vetëdijësimit të përgjithshëm për cilësinë e ajrit dhe ndryshimet klimatike.

Këto stacione po ndërtohen në partneritet me programin “Përkrahje adoleshentëve pas mësimit të rregullt” – ASSET që financohet nga USAID Kosovo dhe zbatohet nga Kosova Education Center – KEC, në partneritet me FHI360 dhe Crimson Capital Corp.

This week we continued with the construction of ☁️ air quality and weather stations together with high school students in Kosovo!

📌 The stations were built in the schools of cities of Istog, Gjakova, Viti, Gjilan, while today they are being built in Hani i Elezit and Ferizaj.

This process aims to train students in 🛠️ building stations, 📊 creating and analyzing environmental data, as well as 🏞️ raising general awareness of air quality and climate change.

These stations are being built in partnership with the program “After School Support for Teens” – ASSET funded by USAID Kosovo and implemented by Kosova Education Center – KEC, in partnership with FHI360 and Crimson Capital Corp.

#Skilled21stCenturyTeens

 

The adoption and implementation of FLOSS policies by the Government

Adoptimi dhe zbatimi i politikave FLOSS në qeveri çon në parandalimin e investimeve të dyfishta në shumë fusha.

Për të ndodhur kjo, Qeveria duhet të sigurojë burimet e nevojshme njerëzore, trajnuese dhe monetare përmes një Zyreje për Programin Open Source, me qëllim të progresit të vazhdueshëm dhe promovimit të FLOSS.

FLOSSK do të vazhdojë të angazhohet që politikat FLOSS të përfshihen në qeverisje https://flossk.org/propozimet-e-flossk-per-qeverine-ne-lidhje-me-politikat-open-source/

The adoption and implementation of FLOSS policies by the Government will lead to the prevention of double investment in many fields.

For this to happen, the Government has to provide the necessary human, training, and monetary resources through an Open Source Office, with the aim of continuous progress and promotion of FLOSS.

FLOSSK will continue to engage in incorporating FLOSS policies into governance
https://flossk.org/propozimet-e-flossk-per-qeverine-ne-lidhje-me-politikat-open-source/

‘Safometer’ and ‘Needs in Transit,’ EqualiTECH Winning Products Set for Release

The two winning teams from the human rights hackathon, EqualiTECH, held in December 2020 have developed their products and are launching pilot versions.

🎖️ The teams have received further funding and technical support to develop their products. The two developed products are:

⚫ Safometer (https://safometer.com/) – a digital platform that collects, analyses, and maps data necessary for measuring safety indicators in public spaces. The purpose of the website is to improve the experience of Kosovo’s citizens in public spaces by informing them of potential dangers and guiding them to safe spaces. (in Albanian)

⚫ Needs in Transit (https://needsintransit.com/) – The aim of this webpage is to be a supporting hand to refugees from the Middle East and North Africa, transiting through the Western Balkans. Providing information about hospitals, places to eat, emergency and information services, this webpage helps them meet basic needs while they are transiting. The platform focuses on Albania in the pilot stage, but upon launching developers plan to roll it out to other countries across the Western Balkans.

ℹ️ EqualiTECH is a regional hackathon held in order to use the technological potential of youth in the Western Balkans in the fight against injustice and inequality.

‘Safometer’ and ‘Needs in Transit,’ EqualiTECH Winning Products Set for Release

Become a member at Prishtina Hackerspace!

 

📣 Nga 1 qershori Prishtina Hackerspace po ri-hap dyert për antarë të rinj!

👨🏼‍🏭️👨🏼‍💻️ Me rastin e regjistrimit, antarët do të kenë qasje në dhomat specifike të Prishtina Hackerspace, atë të elektronikës, zdrukthtarisë e saldimit, të cilat mund të shfrytëzohen për hulumtim, eksperimentim dhe punë praktike. Në të njëjtën kohë, antarët fitojnë qasje në shumë prej pajisjeve tona si Arduino 33 Sense dhe Portenta H7, Beaglebone Black, etj.

👥 Përveç kësaj, Hackerspace u jep antarëve mundësinë e takimit dhe rrjetëzimit me antarë të tjerë me të cilët mund të ndajnë eksperienca dhe të bashkëpunojnë në projekte të ndryshme.

💬 Për tu antarësuar na vizitoni në hapësirat tona ose plotësoni formularin në https://flossk.org/support/ apo na shkruani në mesazh.

📣 Prishtina Hackerspace will re-open its doors for new members from June 1!

👨🏼‍🏭️👨🏼‍💻️ By becoming a member, you will have access to Prishtina Hackerspace’s electronic, carpentry, and welding rooms, which can be used for research, experimentation, and practical work. Members will also gain access to tools such as Arduino 33 and Portenta H7, Beaglebone Black, etc.

👥 Besides this, the Hackerspace gives members the possibility of meeting and networking with other members with whom you can share experiences and cooperate on various projects.

💬 To become a member visit us or fill in the application form on https://flossk.org/support/ or contact us.

OpenStreetMap Award Ceremony

Dje në Prishtina Hackerspace mbajtëm ceremoninë e ndarjes së çmimeve për nxënësit me më së shumti kontribute në hartën e lirë OpenStreetMap (OSM), në kuadër të projektit “Përkrahje adoleshentëve pas mësimit të rregullt” (ASSET), të realizuar nga Kosovo Education Center (KEC). FLOSSK ka kontribuar në disa aktivitete në kuadër të këtij projekti.

Gjatë 16 mapathonave (maratona të editimit të hartës) që janë mbajtur në shkollat partnere të këtij programi, nxënësit janë aftësuar të hartografojnë në OSM, projekt i hapur bashkëpunues ku secili individ mund të kontribuojë duke edituar apo duke shtuar pika me interes.

Pesë nxënësit fitues kanë bërë 7706 editime së bashku ndërsa fituesit sipas numrit të editimeve janë:

1. Korab Haxhiu – Shkolla “Haxhi Zeka”, Istog – 1883 editime
2. Fatjeta Gashi – Shkolla “Haxhi Zeka”, Istog – 1872 editime
3. Suela Hasani – Shkolla “Eqrem Cabej”, Vushtrri – 1018 editime
4. Bedri Kalisi – Shkolla “Dardania”, Hani i Elezit – 909 editime
5. Fabian Zeqiraj – Shkolla “Haxhi Zeka”, Istog – 320 editime

Programi “Përkrahje Adoleshentëve pas Mësimit të Rregullt” financohet nga USAID Kosovo dhe zbatohet nga Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) në partneritet me FHI360 dhe Crimson Capital Corp.

Yesterday at Prishtina Hackerspace we held the award ceremony for students with the most contributions to the free map OpenStreetMap (OSM) within the project ”After School Support for Teens” (ASSET) by Kosovo Education Center (KEC). FLOSSK has contributed to some activities within this project.

During 16 mapathons (marathons of map-editing) with partner schools from this program, students have been skilled in mapping on OSM, which is an open collaborative project where anyone can contribute by editing or adding points of interest.

The five winning students have made 7706 edits in total, while winners based on the number of edits are:

1. Korab Haxhiu – School “Haxhi Zeka”, Istog – 1883 edits
2. Fatjeta Gashi – School “Haxhi Zeka”, Istog – 1872 edits
3. Suela Hasani – School “Eqrem Cabej”, Vushtrri – 1018 edits
4. Bedri Kalisi – School “Dardania”, Hani i Elezit – 909 edits
5. Fabian Zeqiraj – School “Haxhi Zeka”, Istog – 320 edits

The ”After School Support for Teens” Program is financed by USAID Kosovo and implemented by Kosovo Education Center (KEC) in partnership with FHI360 and Crimson Capital Corp.

 

International DebConf22 conference in Kosovo!

Kosova do të jetë nikoqire e konferencës ndërkombëtare DebConf22!

DebConf është konferenca vjetore e zhvilluesve të sistemit operativ Debian, që ka për qëllim zhvillimin, mbarëvajtjen dhe promovimin këtij sistemi.

Debian është sistem operativ i lirë, stabil dhe i sigurtë, i bazuar në Linux, me një shtrirje të gjerë në arkitektura të ndryshme kompjuterike. Debian ofron besueshmëri duke qenë i inkorporuar në botën industriale dhe atë akademike. Cloud images, Long Term Support, sistemi publik për bug tracking, numri i lartë i paketave softuerike (mbi 59.000), kualiteti i lartë i softuerit dhe përfshirja e shumë veglave dhe politikave për të siguruar një kualitet të tillë, janë disa nga karakteristikat që e bëjnë Debian një sistem të qëndrueshëm dhe shumë të përdorur.

Shumë nga sistemet e tjera operative si Ubuntu, Knoppix, PureOS, Linux Mint, SteamOS, Tails etj. rrjedhin dhe vazhdimisht bazohen në Debian, andaj ndikimi i një konference të tillë është madhor në zhvillimin e teknologjisë në përgjithësi.

Kjo konferencë është mundësi e rrjetëzimit dhe bashkëpunimit të zhvilluesve, kontribuesve dhe personave të tjerë të interesuar si dhe ofron prezantime të ndryshme teknologjike, me tema rreth zhvillimit teknik, social dhe politik në botën digjitale. DebConf është mbajtur çdo vit nga viti 2000 në shtete si Kanada, Finlanda, Brazili etj., me rreth 400 pjesëmarrës nga e gjithë bota. Konferenca Debian zakonisht mbahet në periudhën korrik-gusht të çdo viti.

DebConf22, e cila do të mbahet në Kosovë, do të mirëpret folës dhe zhvillues nga e gjithë bota të cilët kontribuojnë në mënyra të ndryshme në Debian. Prezantimet dhe punëtoritë e konferencës së Debian do të hapin dyert për mundësi të zhvillimit teknologjik në Kosovë dhe bashkëpunimeve lokale dhe ndërkombëtare, dhe do ta promovojë Kosovën si destinacion i teknologjisë. Që kjo të funksionojë sa më mirë, FLOSSK po punon për të arritur bashkëpunim me autoritetet përkatëse.

Që nga 2009, FLOSSK organizon konferencën vjetore Software Freedom Kosova (SFK) që mbledh rreth 350+ pjesëmarrës të cilët bashkëpunojnë dhe ndajnë interesat e përbashkëta në teknologjinë e hapur. Përveç kësaj konference, FLOSSK ka organizuar konferencën State of the Map Southeast Europe që ka mbledhur të gjithë ata që merren me sistemet e informacionit gjeografik (GIS) dhe hartën e lirë OpenStreetMap.

FLOSSK është organizatë joqeveritare që mbështet, promovon dhe zhvillon softuerin e lirë me kod burimor të hapur.

Për të mësuar më shumë për DebConf, vizitoni https://www.debconf.org/
———————–

Kosovo will host the international DebConf22 conference!

DebConf is the annual conference of Debian operating system developers, aimed at developing, running and promoting this system.

Debian is a free, stable, and secure operating system based on Linux, with a wide range of different computer architectures. Debian offers reliability by being incorporated into the industrial and academic world. Cloud images, Long Term Support, public bug tracking system, high number of software packages (over 59,000), high quality software and the inclusion of many tools and policies to ensure such quality, are some of the features that make Debian a stable and widely used system.

Many other operating systems like Ubuntu, Knoppix, PureOS, Linux Mint, SteamOS, Tails etc. are constantly developed based on Debian, therefore the impact of such a conference is major in technology development in general.

This conference is an opportunity for networking and collaboration of developers, contributors, and other interested individuals and offers various technological presentations, with topics about technical, social and political development in the digital world. DebConf has been held annually since 2000 in countries like Canada, Finland, Brazil, etc., with around 400 participants from all over the world. The Debian Conference is usually held in July-August of each year.

DebConf22, which will be held in Kosovo, will welcome speakers and developers from around the world who contribute in various ways to Debian. Debian conference presentations and workshops will open the door for opportunities for technological development in Kosovo and local and international cooperation, and will promote Kosovo as a technology destination. To achieve this, FLOSSK is working to settle cooperation with the relevant authorities.

Since 2009, FLOSSK has organized the annual Software Freedom Kosova (SFK) conference that brings together around 350+ participants who collaborate and share common interests in open technology. In addition to this conference, FLOSSK has organized the State of the Map Southeast Europe conference that brought together all those who work with geographic information systems (GIS) and the free OpenStreetMap map.

FLOSSK is a non-governmental organization that supports, promotes and develops free open source software.

To learn more about DebConf, visit https://www.debconf.org/

Sixth Request for the New Government

 

Kërkesa jonë e gjashtë për Qeverinë përfshin adoptimin e një shpërndarje falas të Sistemit Operativ për shkollat, përfshirjen alternative të Softuerit të Lirë në kurrikulë dhe adoptimin e pirgjeve të Softueritt të Lirë në administratën publike.

Përmes kësaj, në vend të blerjes së licencave, qeveria do të investojë në një shpërndarje të sistemit operativ të lirë të përshtatshëm për mjediset arsimore.

Kërkesat e plota https://flossk.org/propozimet-e-flossk-per-qeverine-ne-lidhje-me-politikat-open-source/

Our sixth request for the Government includes the adoption of a free Operating System distribution for schools, inclusion of Free Software alternatives in the curriculum and adoption of Free Software stacks in public administration.

Through this, instead of buying software licenses, the Government will invest in an operating system distribution suitable for educational settings.

Full requests https://flossk.org/propozimet-e-flossk-per-qeverine-ne-lidhje-me-politikat-open-source/

Free Libre Open Source Software Kosova (FLOSSK) is a non-governmental organization based in Prishtina established in 2009 in order to support, promote and develop free and open source software, open and participatory knowledge, education in information technologies through open courseware, and open standards, culture and open society using free communication.

Mailing form

    Our Contacts

    Ganimete Tërbeshi St. No 61, Aktash neighborhood, Prishtina 10000, Kosovo.

    [email protected]

    en_USEnglish
    en_USEnglish