SFK20 starts tomorrow!

#SFK20 starts tomorrow at 10 AM and will continue for two full days!

Follow the livestream on the SFK website https://sfk.flossk.org/ and on FLOSSK youtube channel https://www.youtube.com/user/flosskchannel

We are ready, speakers are ready, are you?

OpenStreetMap Local Chapter

We are excited to have been approved just now as OpenStreetMap Local Chapter along with OpenStreetMap US. Thank you for the trust and we look forward to mapping more in OSM.

 

 

Online Book Platform

Within the Culture for Change program, FLOSSK has held workshops for scanning and editing Kosovo newspapers from the 90s together with a number of young volunteers and students who have gained knowledge of digital technology as well as gained digital material editing and archiving skills.

During the project, a semi-automatic scanner was built, which facilitated the scanning process and which will be used by readers and researchers even after the completion of the project.

The online platform with prepared publications will be launched on October 1, 2020, and will contain old publications that are accessible through an open model.

This project was made possible by the Culture for Change program. The project is funded by the European Union, managed by the European Union Kosovo, and implemented by Qendra Multimedia and Goethe-Institut.

OSGeo Annual General Meeting

Our board member Besfort Guri is representing OSGeo Kosovo at the OSGeo Annual General Meeting. ?

He is presenting our work on open geographic data and systems, the formation of the OSGeo Local Chapter, and the organization of State of the Map Southeast Europe conference.
#OSGeo #FOSS4G #FOSSGIS

Sensor Stations

Building the first air quality and weather station, within the “Sensor Stations” project.

These stations will be built together with students and teachers of six high schools in Prishtina, Vushtrri, Lipjan, Prizren, Suhareka, and Rahovec.

The ”Sensor Stations” project teaches students to build their own hardware, produce and analyze environmental data, and also aims to raise awareness of air quality and climate change, and scale citizen science activities in Kosovo.

This is an EU funded project managed by the European Union Kosovo and implemented by Balkan Green Foundation and Institute for Development Policy (INDEP).

FLOSSK has become an OSGeo local chapter

 

OSGeo board has approved FLOSSK application to become the OSGeo local chapter in Kosovo.

The Open Source Geospatial Foundation (OSGeo) is a not-for-profit organization whose mission is to foster global adoption of open geospatial technology by being an inclusive software foundation devoted to an open philosophy and participatory community driven development. It hosts a number of important geospatial software projects such as GeoServer, GrassGIS, MapServer, OpenLayers, PostGIS, etc. It also works on open geospatial data.

FLOSSK intends to work on open geospatial education and data in Kosovo.

You can join as local chapter member by signing up on the local chapter wiki page https://wiki.osgeo.org/wiki/Kosovo_Chapter

Thank you for the trust enplaced on us as we look forward to expanding on this new mission.

FLOSSK & Open Labs Webinars

FLOSSK & Open Labs Webinars

As coronavirus happens the impact is being felt by everyone, and Open Source communities, despite the good spirit that characterizes them, are not being spared — but the show must go on!

With both Open Source Conference Albania (OSCAL’20)(https://oscal.openlabs.cc/) and Software Freedom Kosova (SFK) ( https://sfk.flossk.org/) affected during the past few weeks by being postponed, FLOSSK and Open Labs Hackerspace have joined efforts to organize a series of webinars covering different topics related to free open source software, online privacy tools, anti-censorship tools, and various technical workshops helping beginners gain new skills. A short description of each of the topics introduced so far can be found here: https://flossk.org/event-category/webinar/.

With the concept now proven, more webinars, group discussions, short presentations, and short hackathons will be held during the upcoming weeks. The set up is quite open and everyone can share their ideas with us and those interested can host their own sessions in English or Albanian.

You can check the scheduled events here (https://cloud.openlabs.cc/…/4zWFbX4LgcFbJF…/dayGridMonth/now) or at forum.openlabs.cc where we share more detailed information on each of the sessions. This calendar is constantly being updated with new events. You can also [import the calendar] (webcals://cloud.openlabs.cc/remote.php/dav/public-calendars/4zWFbX4LgcFbJFm8/?export) for more convenience.

As always, attendance to those webinars, as with all of our events is free (as in free beer).
See something that you like, join us here: m.flossk.org/webinar
You can join us by hosting your own session. If you have a topic in mind or a skill you want to share, we would love to have you as a guest speaker. Just remember, your sessions topic should be related to FLOSS, open knowledge, or open culture in general, or in online privacy and anti-censorship tools.
See something that is missing? Shoot us an email at [email protected] or [email protected] to submit your presentation.

The Open Source world is well-positioned to weather this crisis, with several tools that facilitate remote collaboration and long time engagement in communities with no borders. We are happy to see interest and engagement in this kind of events and we hope this lays the groundwork for similar initiatives, not just as responses to a crisis but as an effective way of reaching more people.

——————————-

Webinare nga FLOSSK & Open Labs

Ndërsa COVID-19 po ndodh, ndikimi po ndihet nga të gjithë, dhe komunitetet open source, përkundër frymës së mirë që i karakterizon, nuk po kursehen – por shfaqja duhet të vazhdojë!

Ndërkohë që edhe Open Source Conference Albania (OSCAL’20) dhe Software Freedom Kosova (SFK) janë shtyrë, FLOSSK dhe Open Labs kanë bashkuar forcat për të organizuar një seri të webinarëve që mbulojnë tema të ndryshme që lidhen me softuer me burim të hapur, mjete për privatësinë në internet, mjete anticensurimi dhe punëtori të ndryshme teknike që ndihmojnë fillestarët të fitojnë aftësi të reja. Një përshkrim i shkurtër i secilës nga temat e prezantuara mund t’a gjeni këtu. (https://flossk.org/events/ )

Me një koncept funskonal që tashmë është provuar, do të mbahen më shumë webinare, diskutime në grupe, prezantime të shkurtra dhe hakatone gjatë javëve të ardhshme. Organizimi është mjaft i hapur dhe të gjithë mund të ndajnë idetë e tyre duke mbajtur prezantime në në anglisht ose shqip për të interesuarit.

Shikoni eventet e planifikuara këtu ose në forum.openlabs.cc ku ne ndajmë informacione më të detajuara për secilën nga seancat. Ky kalendar përditësohet me ngjarje të reja. Ju gjithashtu mund të importoni kalendarin ( https://cloud.openlabs.cc/…/public-calend…/4zWFbX4LgcFbJFm8… ) për më shumë lehtësi.

Si gjithmonë, pjesëmarrja në webinare, si në të gjitha ngjarjet tona është falas.

Nëse shikoni diçka që ju pëlqen, bashkohuni me ne në: m.flossk.org/webinar.

Ju mund të bashkoheni me ne duke mbajtur një seancë vetë. Nëse keni një temë në mendje ose një aftësi që doni të ndani, ne do të donim shumë që t’ju kishim si një folës të ftuar. Vetëm mos harroni: tema juaj duhet të jetë e lidhur me FLOSS, njohuri të hapura, ose kulturë të hapur në përgjithësi, ose me privatësinë në internet dhe mjetet antitcensuruese.
Shikoni diçka që mungon? Na dërgoni një email në [email protected] ose [email protected] për të paraqitur prezantimin tuaj.

Komunitetet Open Source janë të përgatitur mirë ndaj kësaj krize, me disa mjete që lehtësojnë bashkëpunimin në distancë dhe angazhimin e gjatë në komunitete pa kufij. Ne jemi të lumtur që shohim interes dhe angazhim në këtë lloj ngjarje dhe shpresojmë që kjo të krijojë bazat e iniciativave të ngjashme, jo vetëm si përgjigje ndaj një krize, por si një mënyrë efektive për të arritur më shumë njerëz.

#StaySafe dhe #HappyHacking

 

Punëtoritë passhkollore online në Wikidata dhe OpenStreetMap

Gjatë muajit prill, në kuadër të projektit ASSET të organizatës Kosova Education Center – KEC, kemi mbajtur një seri të punëtorive passhkollore online të shtrirë në 16 komuna të ndryshme, duke i mësuar të rinjtë në mbi 20 pjesëmarrës për sesion se si të editojnë në Wikidata dhe OpenStreetMap, platforma këto mjaft të përdorura në mbarë botën, e të cilat dita ditës po pasurohen me përmbajtje nga vendi edhe në gjuhën shqipe.

Wikimedians of Albanian Language User Group

OpenStreetMap Marathon “Hartëzimi i Sistemit Shëndetësor”

Nga 477 objekte në tërë Kosovën, mbi 70% u lokalizuan dhe u vendosën në hartë nga 16 pjesëmarrës.

OSM Mapathon “Hartezimi i Sistemit Shendetesor”

Ishte kënaqësi të editonim sot gjatë tërë ditës, për t’a përmiruësuar dukshëm paraqitjen e objekteve publike shëndetësore të Kosovës në hartën e lirë OpenStreetMap.

Nga 477 objekte në tërë Kosovën, mbi 70% u lokalizuan dhe u vendosën në hartë nga 16 pjesëmarrës.

Krejt kjo punë po bëhet në një kohë kur nevoja për informim të sakt dhe të sigurtë është parësore, me shpresë që t’ju ndihmojmë sadopak qytetarëve dhe punojnësve shëndetësorë.

Hapja e të dhënave bazike nga institucionet publike, siç janë adresat e objekteve shëndetësore, na ndihmon neve t’a zgjerojmë më tutje këtë informacion për të mirën e të gjithëve.

Shihemi në Mapathon-at e rradhës

Ky mapathon është pjesë e projektit “Zhvillimi i informacionit dhe aftësive gjeografike në Kosovë” qe mbeshtet nga Qeveria e Dukatit te Madh te Luksemburgut.

#rrinshpi

Përfundon puna për vendosjen e emrave të rrugëve në OpenStreetMap

Më 25 janar ka përfunduar puna për vendosjen e emrave të rrugëve të Kosovës në OpenStreetMap. Ky proces ka nisur më 18 dhjetor 2018 pas një memorandumi të mirëkuptimit të Agjencisë Kadastrale të Kosovës dhe OJQ FLOSSK, në emër të komunitetit të kontribuesve, e cila mes tjerash ka paraprarë pranimin e emrave të rrugëve të cilat janë zyrtarizuar nga Agjencia Kadastrale e Kosovës. Në vazhdim të kësaj, vullnetarët nga Kosova dhe jasht saj kanë punuar për t’i vendosur këto të dhëna zyrtare në OpenStreetMap.Komuniteti do të vazhdoj t’i freskoj këto të dhëna me ndryshimet e nxjerra nga Agjencia Kadastrale e Kosovës dhe mirëpret të dhënat nga komunat tjera që janë në proces të finalizimit të emarave të rrugëve.

Emrat e standardizuar të rrugëve të disponueshme në sisteme të hapura siç është OpenStreetMap dhe aplikacionet që përdorin të dhënat nga ajo do të ndihmojnë në orientimin më të lehtë të qytetarëve dhe qojnë në shërbime shtesë ekonomike.Në vazhdim komuniteti i kontribuesve në OpenStreetMap do të punoj në projektin madhor të radhës që është vendosja e konturave (gjurmëve) të ndërtesave dhe numrave të adresave. FLOSS Kosova është organizatë joqeveritare e themeluar në vitin 2009 me qëllim që të përkrah, promovoj dhe zhvilloj softuerin e lirë dhe me kod burimor të hapur, njohuritë e hapura dhe pjesëmarrëse, edukimin në teknologjitë informative nëpërmjet kurseve të hapura, dhe standardet, kulturën dhe shoqërinë e hapur duke përdorur komunikimin e lirë.

tl;dr we completed import of OpenStreetMap street names we got from Cadastre Agency. You can join this community here https://t.me/osmkosovo or look for OpenStreetMap Kosovo on Matrix.

Free Libre Open Source Software Kosova (FLOSSK) is a non-governmental organization based in Prishtina established in 2009 in order to support, promote and develop free and open source software, open and participatory knowledge, education in information technologies through open courseware, and open standards, culture and open society using free communication.

Mailing form

    Our Contacts

    Ganimete Tërbeshi St. No 61, Aktash neighborhood, Prishtina 10000, Kosovo.

    [email protected]

    en_USEnglish
    en_USEnglish