Open Source Tools – Debian GNU/Linux

#OpenSourceTools ➡️ Debian GNU/Linux

🖥 E pëlqejmë shpërndarjen e GNU/Linux, Debian, jo vetëm pse po organizojmë konferencën vjetore të saj 😉.

Në zhvillim që nga viti 1993, Debian është i njohur në mesin e 👨🏼‍💻️ përdoruesve të avancuar për shkak të përsosmërisë së tij teknike dhe angazhimit të tij ndaj nevojave dhe pritjeve të komunitetit Linux.

Shkarkojeni këtu 👉🏽 https://www.debian.org/download

#opensourcetools

——–
#OpenSourceTools ➡️ Debian GNU/Linux

🖥 We love the GNU/Linux distribution, Debian, not only because we are hosting its annual developer conference 😉.

In development since 1993, Debian is popular among 👨🏼‍💻️ advanced users because of its technical excellence and its commitment to the needs and expectations of the Linux community.

Download it here 👉🏽 https://www.debian.org/download

#opensourcetools

#Tuxturns30

Sot po festojmë ditëlindjen e 30-të të Linux! 🎉

Më 17 shtator 1991 Linux kernel v0.01 u publikua për herë të parë nga Linus Torvalds.

🖥️💪🏼 Sot GNU/Linux funksionon në 500 superkompjuterët kryesorë në botë, në Mars dhe në frigoriferin tuaj.

#Tuxturns30

—–

Today we celebrate Linux’s 30th birthday! 🎂

On September 17, 1991, the Linux kernel v0.01 was released for the first time by Linus Torvalds.

🖥️💪🏼Today GNU/Linux runs on the world’s Top 500 supercomputers, on Mars, and on your fridge.

#Tuxturns30

Prime Minister Kurti visits FLOSSK

Kishim nderin të presim në takim Kryeministrin e Republikës së Kosovës, z. Albin Kurti, Ministren e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, znj. Rozeta Hajdari, si dhe Këshilltarin e Kryeministrit Kurti për Teknologji të Informacionit, z. Lulëzon Jagxhiu.

Gjatë takimit u prezantua puna e FLOSSK për zhvillimin e sektorit të teknologjisë në Kosovë duke përfshirë përdorimin e open source dhe angazhimin e të rinjve. Të ftuarit po ashtu u njoftuan më shumë mbi konferencat ndërkombëtare të teknologjisë që FLOSSK po synon t’i organizojë në Kosovë.

Në takim u diskutuan edhe disa nga prioritetet në fushën e digjitalizimit dhe inovacionit si legjislacioni, e-qeverisja, digjitalizimi në arsim, zhvillimi i kapaciteteve njerëzore në fushën e TIK dhe hulumtimi.

Z. Kurti tregoi se Qeveria të cilin ai e drejton është e hapur për mbështetje dhe një ndër objektivat e saj është gjetja e kuadrove në fushën e teknologjisë dhe lidhja e e-qeverisjes me arsimin, shëndetësinë dhe industrinë.

Znj. Hajdari tregoi për planet e Ministrisë dhe synimin për përfshirjen e të rinjve në avancimin e teknologjisë në Kosovë. Mes tjerash, ajo gjithashtu tregoi për synimet për digjitalizimin e turizmit dhe përmirësimin e imazhit të Kosovës përmes këtyre aktiviteteve.

Z. Jagxhiu foli për mungesën e numrit të mjaftueshëm të kuadrove të kualifikuar dhe për fokusin e Qeverisë për digjitalizim në arsim por edhe e-qeverisje.

Mysafirët gjithashtu shprehën përkushtimin e qeverisë që sistemet qeveritare që zhvillohen të ofrojnë sa më shumë mundësi për të gjeneruar të dhëna të hapura, që do të ndikojë në rritjen e transparencës dhe llogaridhënies.

——————

We had the honor to host in a meeting the Prime Minister of the Republic of Kosovo, Mr. Albin Kurti, Minister of Industry, Entrepreneurship and Trade, Mrs. Rozeta Hajdari, as well as the Advisor to Prime Minister Kurti for Information Technology, Mr. Lulëzon Jagxhiu.

During the meeting, FLOSSK’s work for the development of the technology sector in Kosovo was presented, including the use of open source and youth engagement. The guests were also informed about the international technology conferences that FLOSSK aims to organize in Kosovo.

Some of the priorities in the field of digitalization and innovation such as legislation, e-government, digitalization in education, human capacity development in the field of ICT, and research were also discussed.

Mr. Kurti stated that the Government is open for support and one of their objectives is to find qualified staff in the field of technology and link e-government with education, health, and industry.

Mrs. Hajdari presented the Ministry’s plans for the engagement of young people in advancing technology in Kosovo. Among others, she also spoke about the goals for the digitalization of tourism and improving the image of Kosovo through these activities.

Mr. Jagxhiu spoke about the lack of a sufficient qualified workforce and about the Government’s focus on digitalization in education but also e-government.

The guests also expressed the government’s commitment that the governing systems that are being developed provide as many opportunities as possible to generate open data, which will increase transparency and accountability.

Open Source Tools – Firefox

🌐 Interneti është një burim publik global që duhet të mbetet i hapur dhe i qasshëm.

Efektiviteti i internetit si një burim publik varet nga ndërveprimi (protokollet, formatet e të dhënave, përmbajtja), inovacioni dhe pjesëmarrja e decentralizuar në të gjithë botën.

👩🏼‍💻️ Mozilla Firefox është shfletues uebi open source i disponueshëm për Windows 7/10, Linux dhe macOS. Firefox është i njohur për shpejtësinë dhe ofrimin e sigurisë më të mirë në rrjet.

Për të lexuar më shumë për përparësitë e Firefox, klikoni këtu ➡️ https://www.mozilla.org/en-US/firefox/browsers/compare/
————–

🌐 The internet is a global and public resource that must remain open and accessible.

The effectiveness of the internet as a public resource depends upon interoperability (protocols, data formats, content) innovation and decentralized participation worldwide.

👨🏼‍💻️ Mozilla Firefox is an open source web browser available for Windows 7/10, Linux, and macOS. Firefox is known for its speed and offering better network security.

To read more on Firefox’s benefits, click here ➡️ https://www.mozilla.org/en-US/firefox/browsers/compare/

#opensourcetools

Open Source Tools – Docker

🐋 Docker është standardi de facto për të ndërtuar dhe ndarë aplikacione të kontinierizuara nga desktopi në cloud.

👉🏼 Docker mund të paketojë një aplikacion dhe veçoritë e tij në një kontenier virtual që mund të funksionojë në çdo kompjuter Linux, Windows ose macOS. Kjo mundëson që aplikacioni të ekzekutohet pa probleme në sisteme të ndryshme.

ℹ️ Rrjedha e punës e Docker, e bazuar në CLI e bën ndërtimin, ndarjen dhe operimin e aplikacioneve të kontinierizuara të arritshme për zhvilluesit e të gjitha niveleve.

Për më shumë shihni këtu: https://www.docker.com/why-docker

#opensourcetools


🐋 Docker is the de facto standard to build and share containerized apps – from desktop to the cloud.

👉🏼 It can package an application and its dependencies in a virtual container that can run on any Linux, Windows, or macOS computer. This enables the application to run in a variety of locations without issue.

ℹ️ Docker’s friendly, CLI-based workflow makes building, sharing, and running containerized applications accessible to developers of all skill levels.

Click here for more: https://www.docker.com/why-docker

#opensourcetools

Open Source Tools – Audacity

🔊 Audacity është një editor dhe regjistrues audio falas i lehtë për t’u përdorur i zhvilluar nga një grup vullnetarësh dhe i shpërndarë nën licensën GNU.

Audacity mund të përdoret për të regjistruar 🎧 audio drejtpërdrejtë, regjistruar përmbajtje të kompjuterit, për të shndërruar kasetat dhe regjistrimet në regjistrime digjitale ose CD, si dhe për të prerë, kopjuar apo bashkuar zërin.

Si softuer falas dhe open source, Audacity është shumë i njohur për studentët, duke inkurajuar zhvilluesit që të bëjnë softuerin më lehtë të përdorshëm nga 👩🏻‍💻️👨🏻‍💻️ studentët dhe profesorët.

#opensourcetool të kësaj jave mund ta merrni në ➡️ https://www.audacityteam.org/download/
————-
🔊 Audacity is a free, easy-to-use, multi-track audio editor and recorder developed by a group of volunteers and distributed under the GNU license.

Audacity can be used to record 🎧 live audio, record computer playback, convert tapes and records into digital recordings or CDs and cut, copy, splice, or mix sounds together.

As free and open source software, Audacity is very popular in education, encouraging its developers to make the user interface easier for 👩🏻‍💻️👨🏻‍💻️ students and teachers.

You can download this week’s #opensourcetool at ➡️ https://www.audacityteam.org/download/

DebConf21 starts today!

🎉 The international DebConf21 conference starts today until August 28!!

DebConf is a free, stable, and secure operating system based on Linux, with a wide range of different computer architecture.
DebConf is the annual conference of Debian operating system developers, aimed at developing, running, and promoting this system.

😊 The conference is an opportunity for networking and collaboration of developers, contributors, and other interested individuals and offers various technological presentations with topics about technical, social, as well as political development in the digital world.

🙌🏼 Quick reminder that DebConf22 will be held in Kosovo!

Log in to join this year’s online conference!!! https://debconf21.debconf.org

Open Source Tools – LibreOffice

Mjeti i radhës #opensource është 📝LibreOffice, një suitë programesh zyre falas.

👩🏽‍💻️ Suita përmban programe për procesimin e fjalëve, krijimin dhe editimin e faqevellogaritëse, slide-ve, punën me databaza, etj. LibreOffice gjithashtu mirëpret formatet e file-ve të suitave të tjera madhore duke përfshirë Microsoft Office.

➡️ LibreOffice është suita e parazgjedhur e zyrave të shpërndarjeve më të njohura të Linux dhe është gjithashtu i disponueshëm për Microsoft Windows, macOS, Android, iOS, etj.

Instalimi i suitës është falas dhe plotësisht ligjor https://www.libreoffice.org/download/download/.

Next on our #opensourcetools is 📝LibreOffice, a free and powerful office suite.

👩🏽‍💻️ The suite includes programs for word processing, creating, and editing of spreadsheets, slideshows, working with databases, etc. LibreOffice also supports file formats of most other major office suites, including Microsoft Office.

➡️ LibreOffice is the default office suite of most popular Linux distributions and it’s also available for Microsoft Windows, macOS, Android, iOS, etc.

The installation is free and fully legal https://www.libreoffice.org/download/download/.

Open Source Tools – Blender

Ju prezantojmë rekomandimin tonë të radhës të veglave #opensource – Blender, një paketë për krijim të 3D.

🔸Kjo paketë mbështet tërë procesin e krijimeve të 3D – modelimin, manipulimin, animimin, simulimin, interpretimin, kompozimin dhe përcjelljen e lëvizjes, editimin e videove dhe procesin e animimit 2D.

💻 Blender mund të përdoret për çfarëdo qëllimi, qoftë komercial apo për edukim.

👉🏽 https://www.blender.org/download/

We present to you our next #opensourcetool recommendation – Blender, a 3D creation suite.

🔸 It supports the entirety of the 3D pipeline – modeling, rigging, animation, simulation, rendering, compositing and motion tracking, video editing and 2D animation pipeline.

💻 Blender can be used for any purpose, including commercially or for education.

👉🏽 https://www.blender.org/download/

The call for TechCamp participants is still open!

🙌🏼 The call for TechCamp participants is still open!

Are you a journalist, media influencer, academic, or a spokesperson? Then apply by filling out this quick form  https://forms.gle/EhTU9QFNLMskMUVF6.

👤 The three-day TechCamp workshop takes place in October 28-30, 2021 in Peja, Kosovo. Participants from the following countries are eligible to apply: Kosovo, Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Montenegro, North Macedonia, Serbia, and Slovenia.

🗓️ The deadline for application is August 15, 2021.

ℹ️ To learn more about TechCamp Kosovo “Countering Disinformation in the Balkans”, please click here: https://flossk.org/techcamp-2021-arrives-in-kosovo/.

Open Source Tools – Nextcloud

Nextcloud është një softuer open source i ngjashëm me Dropbox, Office 365 ose Google Drive. Është një suitë programesh për krijimin dhe përdorimin e shërbimeve për ruajtjen e 🗂️ dosjeve.

🗃 Nextcloud lejon kontrollimin e të dhënave, vendosjen e dokumenteve, kalendarëve, kontakteve dhe fotove në një server në shtëpi, tek një ofrues specifik ose te një qendër e besueshme e të dhënave.

📂 Misioni i kompanisë është të zhvillojë softuer për retë e decentralizuara dhe federuara si alternativë e shërbimeve të reve të qendërzuara.

https://nextcloud.com/install/#

Nextcloud is an open source software similar to Dropbox, Office 365 or Google Drive. It is a suite of client-server software for creating and using 🗂️ file hosting services.

🗃 Nextcloud allows you to control your data, store your documents, calendar, contacts and photos on a server at home, at a specific provider, or in a trusted data center.

📂 The company’s mission is to develop software for decentralized and federated clouds as alternatives to centralized cloud services. #opensourcetools

https://nextcloud.com/install/#

Open Source Tools – BigBlueButton

🤔 Cilat janë disa nga programet me kod burimor të hapur (open source) që ne i rekomandojmë?

Po e fillojmë mini-kampanjën tonë me BigBlueButton, një sistem open source video-konferencash që përdoret veçanërisht për 💻 mësim online.

🙋🏽‍♀️BigBlueButton ofron shpërndarje në kohë reale të audios, videos dhe ekranit, biseda publike dhe private, tabela interaktive, etj. Prezantuesit po ashtu mund të regjistrojnë përmbajtje për ta shpërndarë me të tjerët.
Si softuer open source, BigBlueButton mbështetet nga një komunitet i zhvilluesve në të gjithë botën si dhe kompani që kontribuojnë në të.

😊 Në FLOSSK e përdorim për të gjitha takimet, ligjëratat dhe konferencat tona online.
https://bigbluebutton.org/
—————
🤔 What are some open source programmes that we recommend?

We begin our mini campaign with BigBlueButton, an open source web conferencing system used especially for 💻 online learning.

🙋🏽‍♀️ BigBlueButton offers real-time sharing of audio, video, and screen, public & private chat, interactive whiteboard, etc. Presenters can also record and playback content for sharing with others.

As an open source software, it is backed by a large world-wide community of developers and companies that contribute to it.

😊 We use it at FLOSSK for every online meeting, training, and conference.
https://bigbluebutton.org/

Free Libre Open Source Software Kosova (FLOSSK) is a non-governmental organization based in Prishtina established in 2009 in order to support, promote and develop free and open source software, open and participatory knowledge, education in information technologies through open courseware, and open standards, culture and open society using free communication.

Mailing form

    Our Contacts

    Ganimete Tërbeshi St. No 61, Aktash neighborhood, Prishtina 10000, Kosovo.

    [email protected]

    en_USEnglish
    en_USEnglish