The adoption and implementation of FLOSS policies by the Government

Adoptimi dhe zbatimi i politikave FLOSS në qeveri çon në parandalimin e investimeve të dyfishta në shumë fusha.

Për të ndodhur kjo, Qeveria duhet të sigurojë burimet e nevojshme njerëzore, trajnuese dhe monetare përmes një Zyreje për Programin Open Source, me qëllim të progresit të vazhdueshëm dhe promovimit të FLOSS.

FLOSSK do të vazhdojë të angazhohet që politikat FLOSS të përfshihen në qeverisje https://flossk.org/propozimet-e-flossk-per-qeverine-ne-lidhje-me-politikat-open-source/

The adoption and implementation of FLOSS policies by the Government will lead to the prevention of double investment in many fields.

For this to happen, the Government has to provide the necessary human, training, and monetary resources through an Open Source Office, with the aim of continuous progress and promotion of FLOSS.

FLOSSK will continue to engage in incorporating FLOSS policies into governance
https://flossk.org/propozimet-e-flossk-per-qeverine-ne-lidhje-me-politikat-open-source/

‘Safometer’ and ‘Needs in Transit,’ EqualiTECH Winning Products Set for Release

The two winning teams from the human rights hackathon, EqualiTECH, held in December 2020 have developed their products and are launching pilot versions.

🎖️ The teams have received further funding and technical support to develop their products. The two developed products are:

⚫ Safometer (https://safometer.com/) – a digital platform that collects, analyses, and maps data necessary for measuring safety indicators in public spaces. The purpose of the website is to improve the experience of Kosovo’s citizens in public spaces by informing them of potential dangers and guiding them to safe spaces. (in Albanian)

⚫ Needs in Transit (https://needsintransit.com/) – The aim of this webpage is to be a supporting hand to refugees from the Middle East and North Africa, transiting through the Western Balkans. Providing information about hospitals, places to eat, emergency and information services, this webpage helps them meet basic needs while they are transiting. The platform focuses on Albania in the pilot stage, but upon launching developers plan to roll it out to other countries across the Western Balkans.

ℹ️ EqualiTECH is a regional hackathon held in order to use the technological potential of youth in the Western Balkans in the fight against injustice and inequality.

‘Safometer’ and ‘Needs in Transit,’ EqualiTECH Winning Products Set for Release

Become a member at Prishtina Hackerspace!

 

📣 Nga 1 qershori Prishtina Hackerspace po ri-hap dyert për antarë të rinj!

👨🏼‍🏭️👨🏼‍💻️ Me rastin e regjistrimit, antarët do të kenë qasje në dhomat specifike të Prishtina Hackerspace, atë të elektronikës, zdrukthtarisë e saldimit, të cilat mund të shfrytëzohen për hulumtim, eksperimentim dhe punë praktike. Në të njëjtën kohë, antarët fitojnë qasje në shumë prej pajisjeve tona si Arduino 33 Sense dhe Portenta H7, Beaglebone Black, etj.

👥 Përveç kësaj, Hackerspace u jep antarëve mundësinë e takimit dhe rrjetëzimit me antarë të tjerë me të cilët mund të ndajnë eksperienca dhe të bashkëpunojnë në projekte të ndryshme.

💬 Për tu antarësuar na vizitoni në hapësirat tona ose plotësoni formularin në https://flossk.org/support/ apo na shkruani në mesazh.

📣 Prishtina Hackerspace will re-open its doors for new members from June 1!

👨🏼‍🏭️👨🏼‍💻️ By becoming a member, you will have access to Prishtina Hackerspace’s electronic, carpentry, and welding rooms, which can be used for research, experimentation, and practical work. Members will also gain access to tools such as Arduino 33 and Portenta H7, Beaglebone Black, etc.

👥 Besides this, the Hackerspace gives members the possibility of meeting and networking with other members with whom you can share experiences and cooperate on various projects.

💬 To become a member visit us or fill in the application form on https://flossk.org/support/ or contact us.

OpenStreetMap Award Ceremony

Dje në Prishtina Hackerspace mbajtëm ceremoninë e ndarjes së çmimeve për nxënësit me më së shumti kontribute në hartën e lirë OpenStreetMap (OSM), në kuadër të projektit “Përkrahje adoleshentëve pas mësimit të rregullt” (ASSET), të realizuar nga Kosovo Education Center (KEC). FLOSSK ka kontribuar në disa aktivitete në kuadër të këtij projekti.

Gjatë 16 mapathonave (maratona të editimit të hartës) që janë mbajtur në shkollat partnere të këtij programi, nxënësit janë aftësuar të hartografojnë në OSM, projekt i hapur bashkëpunues ku secili individ mund të kontribuojë duke edituar apo duke shtuar pika me interes.

Pesë nxënësit fitues kanë bërë 7706 editime së bashku ndërsa fituesit sipas numrit të editimeve janë:

1. Korab Haxhiu – Shkolla “Haxhi Zeka”, Istog – 1883 editime
2. Fatjeta Gashi – Shkolla “Haxhi Zeka”, Istog – 1872 editime
3. Suela Hasani – Shkolla “Eqrem Cabej”, Vushtrri – 1018 editime
4. Bedri Kalisi – Shkolla “Dardania”, Hani i Elezit – 909 editime
5. Fabian Zeqiraj – Shkolla “Haxhi Zeka”, Istog – 320 editime

Programi “Përkrahje Adoleshentëve pas Mësimit të Rregullt” financohet nga USAID Kosovo dhe zbatohet nga Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) në partneritet me FHI360 dhe Crimson Capital Corp.

Yesterday at Prishtina Hackerspace we held the award ceremony for students with the most contributions to the free map OpenStreetMap (OSM) within the project ”After School Support for Teens” (ASSET) by Kosovo Education Center (KEC). FLOSSK has contributed to some activities within this project.

During 16 mapathons (marathons of map-editing) with partner schools from this program, students have been skilled in mapping on OSM, which is an open collaborative project where anyone can contribute by editing or adding points of interest.

The five winning students have made 7706 edits in total, while winners based on the number of edits are:

1. Korab Haxhiu – School “Haxhi Zeka”, Istog – 1883 edits
2. Fatjeta Gashi – School “Haxhi Zeka”, Istog – 1872 edits
3. Suela Hasani – School “Eqrem Cabej”, Vushtrri – 1018 edits
4. Bedri Kalisi – School “Dardania”, Hani i Elezit – 909 edits
5. Fabian Zeqiraj – School “Haxhi Zeka”, Istog – 320 edits

The ”After School Support for Teens” Program is financed by USAID Kosovo and implemented by Kosovo Education Center (KEC) in partnership with FHI360 and Crimson Capital Corp.

 

International DebConf22 conference in Kosovo!

Kosova do të jetë nikoqire e konferencës ndërkombëtare DebConf22!

DebConf është konferenca vjetore e zhvilluesve të sistemit operativ Debian, që ka për qëllim zhvillimin, mbarëvajtjen dhe promovimin këtij sistemi.

Debian është sistem operativ i lirë, stabil dhe i sigurtë, i bazuar në Linux, me një shtrirje të gjerë në arkitektura të ndryshme kompjuterike. Debian ofron besueshmëri duke qenë i inkorporuar në botën industriale dhe atë akademike. Cloud images, Long Term Support, sistemi publik për bug tracking, numri i lartë i paketave softuerike (mbi 59.000), kualiteti i lartë i softuerit dhe përfshirja e shumë veglave dhe politikave për të siguruar një kualitet të tillë, janë disa nga karakteristikat që e bëjnë Debian një sistem të qëndrueshëm dhe shumë të përdorur.

Shumë nga sistemet e tjera operative si Ubuntu, Knoppix, PureOS, Linux Mint, SteamOS, Tails etj. rrjedhin dhe vazhdimisht bazohen në Debian, andaj ndikimi i një konference të tillë është madhor në zhvillimin e teknologjisë në përgjithësi.

Kjo konferencë është mundësi e rrjetëzimit dhe bashkëpunimit të zhvilluesve, kontribuesve dhe personave të tjerë të interesuar si dhe ofron prezantime të ndryshme teknologjike, me tema rreth zhvillimit teknik, social dhe politik në botën digjitale. DebConf është mbajtur çdo vit nga viti 2000 në shtete si Kanada, Finlanda, Brazili etj., me rreth 400 pjesëmarrës nga e gjithë bota. Konferenca Debian zakonisht mbahet në periudhën korrik-gusht të çdo viti.

DebConf22, e cila do të mbahet në Kosovë, do të mirëpret folës dhe zhvillues nga e gjithë bota të cilët kontribuojnë në mënyra të ndryshme në Debian. Prezantimet dhe punëtoritë e konferencës së Debian do të hapin dyert për mundësi të zhvillimit teknologjik në Kosovë dhe bashkëpunimeve lokale dhe ndërkombëtare, dhe do ta promovojë Kosovën si destinacion i teknologjisë. Që kjo të funksionojë sa më mirë, FLOSSK po punon për të arritur bashkëpunim me autoritetet përkatëse.

Që nga 2009, FLOSSK organizon konferencën vjetore Software Freedom Kosova (SFK) që mbledh rreth 350+ pjesëmarrës të cilët bashkëpunojnë dhe ndajnë interesat e përbashkëta në teknologjinë e hapur. Përveç kësaj konference, FLOSSK ka organizuar konferencën State of the Map Southeast Europe që ka mbledhur të gjithë ata që merren me sistemet e informacionit gjeografik (GIS) dhe hartën e lirë OpenStreetMap.

FLOSSK është organizatë joqeveritare që mbështet, promovon dhe zhvillon softuerin e lirë me kod burimor të hapur.

Për të mësuar më shumë për DebConf, vizitoni https://www.debconf.org/
———————–

Kosovo will host the international DebConf22 conference!

DebConf is the annual conference of Debian operating system developers, aimed at developing, running and promoting this system.

Debian is a free, stable, and secure operating system based on Linux, with a wide range of different computer architectures. Debian offers reliability by being incorporated into the industrial and academic world. Cloud images, Long Term Support, public bug tracking system, high number of software packages (over 59,000), high quality software and the inclusion of many tools and policies to ensure such quality, are some of the features that make Debian a stable and widely used system.

Many other operating systems like Ubuntu, Knoppix, PureOS, Linux Mint, SteamOS, Tails etc. are constantly developed based on Debian, therefore the impact of such a conference is major in technology development in general.

This conference is an opportunity for networking and collaboration of developers, contributors, and other interested individuals and offers various technological presentations, with topics about technical, social and political development in the digital world. DebConf has been held annually since 2000 in countries like Canada, Finland, Brazil, etc., with around 400 participants from all over the world. The Debian Conference is usually held in July-August of each year.

DebConf22, which will be held in Kosovo, will welcome speakers and developers from around the world who contribute in various ways to Debian. Debian conference presentations and workshops will open the door for opportunities for technological development in Kosovo and local and international cooperation, and will promote Kosovo as a technology destination. To achieve this, FLOSSK is working to settle cooperation with the relevant authorities.

Since 2009, FLOSSK has organized the annual Software Freedom Kosova (SFK) conference that brings together around 350+ participants who collaborate and share common interests in open technology. In addition to this conference, FLOSSK has organized the State of the Map Southeast Europe conference that brought together all those who work with geographic information systems (GIS) and the free OpenStreetMap map.

FLOSSK is a non-governmental organization that supports, promotes and develops free open source software.

To learn more about DebConf, visit https://www.debconf.org/

Sixth Request for the New Government

 

Kërkesa jonë e gjashtë për Qeverinë përfshin adoptimin e një shpërndarje falas të Sistemit Operativ për shkollat, përfshirjen alternative të Softuerit të Lirë në kurrikulë dhe adoptimin e pirgjeve të Softueritt të Lirë në administratën publike.

Përmes kësaj, në vend të blerjes së licencave, qeveria do të investojë në një shpërndarje të sistemit operativ të lirë të përshtatshëm për mjediset arsimore.

Kërkesat e plota https://flossk.org/propozimet-e-flossk-per-qeverine-ne-lidhje-me-politikat-open-source/

Our sixth request for the Government includes the adoption of a free Operating System distribution for schools, inclusion of Free Software alternatives in the curriculum and adoption of Free Software stacks in public administration.

Through this, instead of buying software licenses, the Government will invest in an operating system distribution suitable for educational settings.

Full requests https://flossk.org/propozimet-e-flossk-per-qeverine-ne-lidhje-me-politikat-open-source/

Purchase of textbook rights and publication under an open license

Tekstet shkollore që blihen nga Ministria e Arsimit në Kosovë janë të një cilësie të ulët dhe procesi i prokurimit nuk çon në vlerën më të mirë të parasë.

Duke i vënë librat shkollorë nën licencën ‘’Kulturë e Lirë’’ ata mund të ndahen dhe të përmirësohen mëtutje nga autorë të tjerë. Për më tepër, ky veprim lejon edhe shndërrimin e tyre në formate të tjera siç janë e-librat, dhe kosto më të ulëta në periudhë afatgjatë.

Kërkesën e 5-të dhe të tjerat për Qeverinë i gjeni në https://flossk.org/propozimet-e-flossk-per-qeverine-ne-lidhje-me-politikat-open-source/

Textbooks bought by the Kosovo Ministry of Education are of low quality and the procurement process does not lead to the best value for the money.

By making the textbooks available under a ‘’Free Culture’’ license, they can be shared and further improved on by other authors. Moreover, this action also allows conversion into different formats such as e-books, and lower costs in the long term.

You can read more on the 5th and other requests for the Government here https://flossk.org/propozimet-e-flossk-per-qeverine-ne-lidhje-me-politikat-open-source/

Apple Maps & OpenStreetMap

Apple Maps ka ndryshuar emrat e qyteteve dhe fshatrave në Kosovë nga gjuha serbe në atë shqipe. Apple ka përdorur të dhënat nga OpenStreetMap për të shënjuar këto lokacione në gjuhën shqipe.

OpenStreetMap është projekt i hapur bashkëpunues ku secili individ mund të kontribuojë duke edituar apo duke shtuar lokacione të ndryshme. OSM ka rreth 7 milionë përdorues të regjistruar ndër të cilët janë edhe nxënësit e disa shkollave të mesme të Kosovës të cilët po i trajnojmë aktualisht për të pasuruar hartën e Kosovës. Kontributi juaj në OpenStreeMap do të shfaqet në shumë harta mobile, duke përfshirë edhe në Apple Maps.

Apple Maps has changed the names of cities and villages in Kosovo from Serbian to Albanian. Apple has used data from OpenStreetMap to mark these locations in Albanian.

OpenStreetMap is a collaborative project where anyone can contribute by editing or adding different locations.
OSM has about 7 million registered users, including students from several high schools in Kosovo whom we are currently training to enrich the map of Kosovo. Your contribution on OpenStreetMap will be visible on many mobile maps, including Apple Maps.

Release of government created data as open data

‘’Publikimi i të dhënave të krijuara nga institucionet pubilke si të dhëna të hapura’’ është kërkesa e radhës e FLOSSK për Qeverinë.

Institucionet që prodhojnë të dhëna të rëndësishme për jetën e qytetarëve tarifojnë për to, që pengon përdorimin nga publiku.

Me publikimin e këtyre të dhënave si të hapura ato vendosen në domenin publik dhe bëhen të qasshme për shkarkim në masë dhe përmes API-ve. Së paku të dhënat në vijim do të çlirohen si rezultat i kësaj politike: Dokumenti i Planifikimit Hapësinor i Kosovës, Dokumente te Planifikimit Hapësinor Komunal, Ortofotot, të gjitha të dhënat e Gjeoportalit, Sistemi i Identifikimit të Parcelave të Tokës dhe Matjet Hidrometeorologjike.

Kërkesat e plota për Qeverinë mund t’i gjeni në https://flossk.org/propozimet-e-flossk-per-qeverine-ne-lidhje-me-politikat-open-source/

‘’Release of data created by public institutions as open data’’ is our next request for the Government.

Agencies that produce important data about the life of citizens charge for their data which hinders use by the public.

By making these data widely available as open data they will be accessible in bulk and through APIs. At least the following datasets will be liberated as a result of this policy: Kosovo Spatial Planning Document, Municipality Spatial Planning Documents, Orthophotos, all data on the Geoportal, Land Parcel Identification System, and Hydrometeorological Measurements.

You can find the full document with our requests on https://flossk.org/propozimet-e-flossk-per-qeverine-ne-lidhje-me-politikat-open-source/

Third Request for the New Government

Përmes kërkesës së tretë për Qeverinë, FLOSSK propozon vendosjen e softuerit dhe kodit burimor të financuar nga paratë publike nën një licencë copyleft (që promovon të drejtën e kopjimit).

Cili është ndikimi i pritur?

Softueri do të jetë i disponueshëm për të gjithë për të punuar dhe përmirësuar atë në të ardhmen, dhe nëse të tjerët vendosin ta përmirësojnë atë, ai mund të kthehet te Qeveria për t’u integruar dhe përmirësuar më tej. Ky veprim poashtu do të promovojë transparencën e Qeverisë sa i përket punës së saj për të drejtat dhe privilegjet e qytetarëve.

Kërkesat e plota për Qeverinë mund t’i gjeni në https://flossk.org/propozimet-e-flossk-per-qeverine-ne-lidhje-me-politikat-open-source/

As the third request for the Government, FLOSSK proposes a policy that puts software and underlying code funded by government money under a copyleft license available to the public.

What is the expected impact?

Software will be available for others to work and improve on in the future, and when that happens, it could come back to the Government to be integrated and further improved. This will allow for Government transparency related to decision-making parties on citizens’ rights and privileges.

You can find the full document with requests on https://flossk.org/propozimet-e-flossk-per-qeverine-ne-lidhje-me-politikat-open-source/

Second Request for the New Government

Kosova ka mungesë të ofrimit të shërbimeve të qeverisjes elektronike si për qytetarët ashtu edhe për vetë administratën publike.

Një ndër kërkesat tona ndaj Qeverisë së re është miratimi i një politike ku do të adaptohet Softueri i Lirë dhe me Kod Burimor të Hapur (FLOSS).

Çfarë na sjell FLOSS? Kjo politikë do të çojë në procedura më konkurruese të prokurimit dhe do të zvogëlojë kostot pasi projektet e softuerit do të miratohen dhe do të ndërtohen nga kodi ekzistues me burim të hapur.

Kërkesat e plota ndaj qeverisë mund t’i gjeni në https://flossk.org/propozimet-e-flossk-per-qeverine-ne-lidhje-me-politikat-open-source/

Kosovo is lacking in the delivery of e-government services both to the citizens and to the public administration itself.

One of our requests for the Government is the procurement of Free/Libre and Open Source Software.

What are FLOSS’s benefits? This policy will lead to more competitive procurement procedures and will reduce costs as software projects will be adopted and be built on from existing open source code.

You can find the full document with requests on https://flossk.org/propozimet-e-flossk-per-qeverine-ne-lidhje-me-politikat-open-source/

First Request for the Government

Një nga kërkesat e FLOSSK për Qeverinë e re është krijimi i një politike që përcakton dhe zgjeron materialin publik të krijuar nga institucionet nën domenin publik.

Kjo kërkesë ka të bëjë me përcaktimin e një politike që vë shumicën e veprave të administratës publike nën domenin publik. Përmes kësaj politike, më shumë material kreativ i krijuar nga administrata publike do të jetë në dispozicion të publikut të gjerë dhe kjo mes tjerash do të nxisë aktivitetin ekonomik.

Kërkesat e plota për Qeverisë mund t’i gjeni këtu.

One of FLOSSK’s requests for the new Government is to establish a policy that defines and expands the public material created by institutions under the public domain.

Through this policy, more creative material created by the government will be available to the general public and this will spur economic activity, among other things.

You can find the full list of requests here.

Free Libre Open Source Software Kosova (FLOSSK) is a non-governmental organization based in Prishtina established in 2009 in order to support, promote and develop free and open source software, open and participatory knowledge, education in information technologies through open courseware, and open standards, culture and open society using free communication.

Mailing form

    Our Contacts

    Ganimete Tërbeshi St. No 61, Aktash neighborhood, Prishtina 10000, Kosovo.

    [email protected]

    en_USEnglish
    en_USEnglish