Thirrje e hapur për angazhim

Thirrje e hapur për angazhim me pagesë të 3 studentëve/eve në digjitalizim të botimeve të vjetra shqipe

Shfrytëzimi i teknologjisë së re për të ri-ndërtuar trashëgiminë kulturore nëpërmjet digjitalizimit të botimeve të vjetra është synimi kryesor i këtij projekti dhe paralelisht kontribuon në një model të hapur dhe të zgjerueshëm për digjitalizimin e botimeve që janë vështirë të qasshme për publikun. Është një arkivë e materialeve të digjitalizuara me një kosto shumë të ulët dhe një kapacitet e rëndësi të madhe.

Përmes kësaj thirrje synojmë të përfshijmë studentë e të rinj të apasionuar pas teknologjisë dhe librit, të cilët do të ndihmojnë në digjitalizimin e botimeve të vjetra shqipe e më pas t’i bëjmë ato të qasshme online për të gjithë. 

Angazhimi do të zgjasë 5 orë në ditë përgjatë 3 muajve (Mars – Qershor 2022).

Përveç përpunimit dhe optimizimit të teksteve, do të organizojmë trajnime, prezantime dhe diskutime rreth digjitalizimit të trashëgimisë kulturore. 

Kjo nismë ka për qëllim nxitjen e themelimit të një instituti për arkivimin dhe digjitalizimin e çdo krijimi të prekshëm i cili mund të jetë me rëndësi kulturore ose historike për ruajtjen e identitetit tonë si komb dhe si shtet.

Vegëza për aplikim: https://forms.gle/xbJcM2YvQyFCo5Xw5. Thirrja do të jetë e hapur deri më 17 mars 2022. 

FLOSSK ka lansuar platformën books.flossk.org në vitin 2020 në të cilën janë të qasshme rreth 50 libra shqiptarë të shekullit të XX.

Kjo thirrje mbështetet nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit të Republikës së Kosovës.

Thirrje e hapur për regjistrim në trajnimin: “Dizajnimi i PCB me KiCAD” 📣

➡️ PCB-të tashmë janë teknologjia dominuese në realizimin e qarqeve elektronike. Gati çdo pajisje elektronike ka një PCB, duke filluar prej telefonit te pajisjet moderne mjekësore e sistemet e navigimit satelitor. Proceset e reja të prodhimit na mundesojnë me realizu qarqe shume më të dendura dhe më të sigurta. Megjithatë, përpos proceseve të prodhimit, kërkohet që gjatë dizajnimit të ndjeken praktikat më të mira. Nga ana tjetër, kostoja e prodhimit është ulë aq shumë, sa që mundemi me konsideru me prodhu PCB, jo vetëm për produkte, por edhe për detyra shkollore e projekte për hobi.

Përgjatë këtij trajnimi kemi me dizajnu një pllakë (development board) me një mikrokontroller dhe qarkun përcjellës. Secila pllakë e dizajnuar nga pjesëmarrësit/et do të dergohet për prodhim. Për këtë aryse, secili pjesëmarrës duhet të ketë 💻 laptop gjatë orëve të trajnimit.

Erdet Nasufi është Lead EE në Solaborate, projektues dhe kodues i elektronikës.

Seria e punëtorive të PCB është e ndarë në dy faza:

⚫ Faza I do të fokusohet në njoftim me KiCad 6 dhe PCB-të, dizajnimin e skemave dhe PCB-ve deri te gjenerimi i fajllave për prodhim. Kjo fazë zgjatë 6 sesione nga 1.5 orë në ditë dhe fillon më datë 14 Mars. Orari i trajnimeve është 17:30 – 19:00.

⚫ Faza II do të zgjasë 4 sesione nga 1.5 orë në ditë dhe objektiv kryesor do të ketë montimin e komponenteve dhe validimin e PCB-ve.

📆 Kjo thirrje është e hapur deri më datë 10 mars 2022 përmes vegëzës për aplikim: https://forms.gle/QvoA7droGxx46Ndf9

Ky projekt mbështetet nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit të Republikës së Kosovës.

BSides Prishtina 2022

We are officially announcing the Information Security Conference – BSides Prishtina 2022! 🎉

 

Security BSides is a grass roots, DIY, open security conference! BSides Prishtina is a free conference which aims to bring together leading security experts, enthusiasts and activists to exchange and share their experiences and research results.

The Call for Speakers will be open until 29 March 11.59PM CET. Find more details here ➡️ http://bsidesprishtina.org/

 

FLOSSK is a co-organizer of this conference which will be held on April 30, 2022, at the University of Prishtina.

 

 

Digital Storytelling Workshop

Over the course of four sessions, young women participated in the Digital Storytelling Workshop lectured by Douglas Arellanes and held at American Corner Prishtina.

During the training, participants learned the basics of digital storytelling by creating their own multimedia story. They used mural.io to build their stories, Audacity to edit their audio, as well as learned about Vimix, Gimp, and Twine as digital open source tools.

This training is part of the project “USTEAM for Prishtina” which will continue with two more trainings in April-May, 2022.

This project is funded through the U.S. Speaker Program for Kosovo supported by the U.S. Embassy Pristina, Kosovo.

FOSDEM Conference online this weekend!

Konferenca FOSDEM vjen këtë vikend online! 🙌
Me mijëra programerë dhe entuziastë të teknologjisë për dy ditë bëhen bashkë në Universitetin e Brukselit dhe zhvillojnë takime, prezantime dhe punëtori në dhjetra dhoma në të njejtën kohë, me tema nga më të ndryshmet: Containers; Cloud computing; Big data and Data science; Embedded, Mobile and Automotive; Graph systems and algorithms; Programming languages; Software composition; Web performance etj.
FLOSSK çdo vit merrë pjesë në FOSDEM dhe këtë fundjavë e ndjekim bashkë në live stream ➡️ https://fosdem.org/2022/schedule/room/dconference/
—–
The FOSDEM conference is coming online this weekend! 🙌
Thousands of programmers and technology enthusiasts come together for two days at the University of Brussels and hold meetings, presentations and workshops in dozens of rooms at the same time, on a variety of topics: Containers; Cloud computing; Big data and Data science; Embedded, Mobile and Automotive; Graph systems and algorithms; Programming languages; Software composition; Web performance etc.
FLOSSK participates in FOSDEM every year and this weekend we watch it together on live stream ➡️ https://fosdem.org/2022/schedule/room/dconference/

Digital Storytelling Workshop

🙌 Young girls and women are participating in the Digital Storytelling Workshop which is being held at American Corner Pristina and facilitated by Douglas Arellanes.

✨During these two days participants have learned tools and techniques in multimedia storytelling as well as video shooting and audio recording.

👏 Participants come from different backgrounds such as fine arts, architecture, social media managing, business development, etc. The workshop will continue for two more days during the next week.

This project is funded through the U.S. Speaker Program for Kosovo supported by the U.S. Embassy Pristina, Kosovo.

Training for Employment

Gjatë muajve dhjetor dhe janar kemi mbajtur trajnime tërë-ditore me rreth 👩‍🎓️👨‍🎓️ 300 të rinj në 16 shkolla të mesme në Kosovë.

💻 Gjatë trajnimeve janë prezantuar bazat praktike të elektronikës përmes platformës së hapur Arduino. Përveç kësaj, në këto trajnime është përfshirë edhe orientimi në karrierë në fushat përkatëse.

Këto aktivitete janë implementuar në partneritet me programin “Përkrahje adoleshentëve pas mësimit të rregullt” – ASSET që financohet nga USAID Kosovo dhe zbatohet nga Kosova Education Center – KEC, në partneritet me FHI360 dhe Crimson Capital Corp.

Këto aktivitete janë mbajtur në kuadër të projektit ”Trajnime për Punësim”, mbështetur nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit
——-
During the months of December and January we held all-day trainings with around 👩‍🎓️👨‍🎓️ 300 young people in 16 high schools in Kosovo.

💻 During the trainings, the practical basics of electronics were introduced through the open platform Arduino. In addition, these trainings also included career guidance in relevant fields.

These activities were implemented in partnership with the program “After School Support for Teens” – ASSET funded by USAID Kosovo and implemented by Kosovo Education Center – KEC, in partnership with FHI360 and Crimson Capital Corp.

These activities were held within the “Training for Employment” project, supported by the Ministry of Culture, Youth and Sport.

 

 

Thirrje për Aplikim për trajnimin në Digital Storytelling!

 

Thirrje për Aplikim për trajnimin në Digital Storytelling! 🎉

🖥️ Trajnimi do të fokusohet në tregimin vizual dhe vendosjen e mjeteve digjitale në një perspektivë më të madhe të STEAM. Trajnimi është pa pagesë dhe i hapur për vajza dhe gra të interesuara në aftësim digjital, tregim, ndërmarrje, inovacion, teknologji, punë sociale etj.

📆 Trajnimi mbahet në American Corner Prishtina gjatë katër punëtorive tërë-ditore më 28-29 janar, 2022, dhe 3-4 shkurt, 2022 dhe do të mbulojë këto tema:

➖Tools and Techniques
➖Building a digital multimedia story
➖Inspiring women in multimedia storytelling
➖Presenting and critiquing our multimedia story

⚫ Trajnimi do të ligjerohet nga Douglas Arellanes, themelues i Mural, një kompani çeke që prodhon mjete për tregimin vizual. Në vitin 2010, ai bashkëthemeloi Sourcefabric, një fondacion jofitimprurës çek i përkushtuar për të ofruar mbështetje teknologjike për organizatat mediatike. Trajnimi do të mbahet në gjuhën angleze.

💪 Qëllimi i trajnimit është të inkurajojë vajzat dhe gratë që të jenë lidere të ardhshme në biznes, teknologji, arsim, qeveri dhe administratë publike. Për më tepër, trajnimi promovon diversitetin e ndërmarrjes dhe lidershipit të grave të reja si vendimmarrëse në zhvillim.

Thirrja për pjesëmarrës do të jetë e hapur deri më 🗓️ 20 janar, 2022.
Pjesëmarrësit e interesuar mund të aplikojnë duke plotësuar këtë formular➡️ https://forms.gle/7SDiF6kqNDsq6DkB8

Ky aktivitet është pjesë e projektit ‘’USTEAM for Prishtina’’, financuar nga Ambasada e SHBA në Kosovë dhe implementohet nga FLOSSK.


Call for Participants for the Digital Storytelling training! 🎉

🖥️ The training will focus on visual storytelling and putting digital tools in a larger STEAM perspective.
The training is free and open for girls and women interested in digital skills, storytelling, entrepreneurship, innovation, technology, social work, etc.

📆 Training will be held at American Corner Pirshtina during four all-day workshops on January 28-29, 2022, and February 3-4, 2022 and will cover these topics:

➖Tools and Techniques
➖Building a digital multimedia story
➖Inspiring women in multimedia storytelling
➖Presenting and critiquing our multimedia story

⚫ Douglas Arellanes, facilitator of the training, is the founder of Mural, a Czech company making tools for visual storytelling. In 2010, he co-founded Sourcefabric, a Czech nonprofit foundation devoted to providing technology support to media organizations.
The training will be held in English

💪 The goal of the training is to encourage girls and women to be future leaders in business, technology, education, government, and public administration. Moreover, the training promotes diversity of young women entrepreneurship and leadership as emerging decision makers.

Call for participants will be open until 🗓️ January 20, 2022.
Interested participants can apply by filling out this form ➡️ https://forms.gle/7SDiF6kqNDsq6DkB8

This activity is part of the ‘’USTEAM for Prishtina’’ project, financed by the U.S. Embassy in Kosovo and implemented by FLOSSK.

 

 

#TechCampKosovo21 has concluded!

#TechCampKosovo21 has concluded!

Our thanks to all participants, guests, trainers, and volunteers who made it a success. ☺️

More videos of participants and trainers will be available soon.

TechCamp Kosovo is implemented by U.S. Embassy Pristina, Kosovo and the Bureau of Educational & Cultural Affairs (ECA) TechCampGlobal in partnership with FLOSSK.

#TechCamp21 Kosovo has officially begun!

TechCamp Kosovo 2021 has officially begun! 🎉🎉
In the next 3 days, participants will develop project ideas and compete to receive funding.
Mentored by professionals, they will try to increase the technological capacity of the press and strengthen journalism networks in the region.
TechCamp Kosovo is implemented by U.S. Embassy Pristina, Kosovo and the Bureau of Educational & Cultural Affairs (ECA) TechCampGlobal in partnership with FLOSSK.
 

Free Libre Open Source Software Kosova (FLOSSK) is a non-governmental organization based in Prishtina established in 2009 in order to support, promote and develop free and open source software, open and participatory knowledge, education in information technologies through open courseware, and open standards, culture and open society using free communication.

Mailing form

    Our Contacts

    Ganimete Tërbeshi St. No 61, Aktash neighborhood, Prishtina 10000, Kosovo.

    [email protected]

    en_USEnglish
    en_USEnglish