Open Source Tools – Audacity

🔊 Audacity është një editor dhe regjistrues audio falas i lehtë për t’u përdorur i zhvilluar nga një grup vullnetarësh dhe i shpërndarë nën licensën GNU.

Audacity mund të përdoret për të regjistruar 🎧 audio drejtpërdrejtë, regjistruar përmbajtje të kompjuterit, për të shndërruar kasetat dhe regjistrimet në regjistrime digjitale ose CD, si dhe për të prerë, kopjuar apo bashkuar zërin.

Si softuer falas dhe open source, Audacity është shumë i njohur për studentët, duke inkurajuar zhvilluesit që të bëjnë softuerin më lehtë të përdorshëm nga 👩🏻‍💻️👨🏻‍💻️ studentët dhe profesorët.

#opensourcetool të kësaj jave mund ta merrni në ➡️ https://www.audacityteam.org/download/
————-
🔊 Audacity is a free, easy-to-use, multi-track audio editor and recorder developed by a group of volunteers and distributed under the GNU license.

Audacity can be used to record 🎧 live audio, record computer playback, convert tapes and records into digital recordings or CDs and cut, copy, splice, or mix sounds together.

As free and open source software, Audacity is very popular in education, encouraging its developers to make the user interface easier for 👩🏻‍💻️👨🏻‍💻️ students and teachers.

You can download this week’s #opensourcetool at ➡️ https://www.audacityteam.org/download/

DebConf21 starts today!

🎉 The international DebConf21 conference starts today until August 28!!

DebConf is a free, stable, and secure operating system based on Linux, with a wide range of different computer architecture.
DebConf is the annual conference of Debian operating system developers, aimed at developing, running, and promoting this system.

😊 The conference is an opportunity for networking and collaboration of developers, contributors, and other interested individuals and offers various technological presentations with topics about technical, social, as well as political development in the digital world.

🙌🏼 Quick reminder that DebConf22 will be held in Kosovo!

Log in to join this year’s online conference!!! https://debconf21.debconf.org

Open Source Tools – LibreOffice

Mjeti i radhës #opensource është 📝LibreOffice, një suitë programesh zyre falas.

👩🏽‍💻️ Suita përmban programe për procesimin e fjalëve, krijimin dhe editimin e faqevellogaritëse, slide-ve, punën me databaza, etj. LibreOffice gjithashtu mirëpret formatet e file-ve të suitave të tjera madhore duke përfshirë Microsoft Office.

➡️ LibreOffice është suita e parazgjedhur e zyrave të shpërndarjeve më të njohura të Linux dhe është gjithashtu i disponueshëm për Microsoft Windows, macOS, Android, iOS, etj.

Instalimi i suitës është falas dhe plotësisht ligjor https://www.libreoffice.org/download/download/.

Next on our #opensourcetools is 📝LibreOffice, a free and powerful office suite.

👩🏽‍💻️ The suite includes programs for word processing, creating, and editing of spreadsheets, slideshows, working with databases, etc. LibreOffice also supports file formats of most other major office suites, including Microsoft Office.

➡️ LibreOffice is the default office suite of most popular Linux distributions and it’s also available for Microsoft Windows, macOS, Android, iOS, etc.

The installation is free and fully legal https://www.libreoffice.org/download/download/.

Open Source Tools – Blender

Ju prezantojmë rekomandimin tonë të radhës të veglave #opensource – Blender, një paketë për krijim të 3D.

🔸Kjo paketë mbështet tërë procesin e krijimeve të 3D – modelimin, manipulimin, animimin, simulimin, interpretimin, kompozimin dhe përcjelljen e lëvizjes, editimin e videove dhe procesin e animimit 2D.

💻 Blender mund të përdoret për çfarëdo qëllimi, qoftë komercial apo për edukim.

👉🏽 https://www.blender.org/download/

We present to you our next #opensourcetool recommendation – Blender, a 3D creation suite.

🔸 It supports the entirety of the 3D pipeline – modeling, rigging, animation, simulation, rendering, compositing and motion tracking, video editing and 2D animation pipeline.

💻 Blender can be used for any purpose, including commercially or for education.

👉🏽 https://www.blender.org/download/

The call for TechCamp participants is still open!

🙌🏼 The call for TechCamp participants is still open!

Are you a journalist, media influencer, academic, or a spokesperson? Then apply by filling out this quick form  https://forms.gle/EhTU9QFNLMskMUVF6.

👤 The three-day TechCamp workshop takes place in October 28-30, 2021 in Peja, Kosovo. Participants from the following countries are eligible to apply: Kosovo, Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Montenegro, North Macedonia, Serbia, and Slovenia.

🗓️ The deadline for application is August 15, 2021.

ℹ️ To learn more about TechCamp Kosovo “Countering Disinformation in the Balkans”, please click here: https://flossk.org/techcamp-2021-arrives-in-kosovo/.

Open Source Tools – Nextcloud

Nextcloud është një softuer open source i ngjashëm me Dropbox, Office 365 ose Google Drive. Është një suitë programesh për krijimin dhe përdorimin e shërbimeve për ruajtjen e 🗂️ dosjeve.

🗃 Nextcloud lejon kontrollimin e të dhënave, vendosjen e dokumenteve, kalendarëve, kontakteve dhe fotove në një server në shtëpi, tek një ofrues specifik ose te një qendër e besueshme e të dhënave.

📂 Misioni i kompanisë është të zhvillojë softuer për retë e decentralizuara dhe federuara si alternativë e shërbimeve të reve të qendërzuara.

https://nextcloud.com/install/#

Nextcloud is an open source software similar to Dropbox, Office 365 or Google Drive. It is a suite of client-server software for creating and using 🗂️ file hosting services.

🗃 Nextcloud allows you to control your data, store your documents, calendar, contacts and photos on a server at home, at a specific provider, or in a trusted data center.

📂 The company’s mission is to develop software for decentralized and federated clouds as alternatives to centralized cloud services. #opensourcetools

https://nextcloud.com/install/#

Open Source Tools – BigBlueButton

🤔 Cilat janë disa nga programet me kod burimor të hapur (open source) që ne i rekomandojmë?

Po e fillojmë mini-kampanjën tonë me BigBlueButton, një sistem open source video-konferencash që përdoret veçanërisht për 💻 mësim online.

🙋🏽‍♀️BigBlueButton ofron shpërndarje në kohë reale të audios, videos dhe ekranit, biseda publike dhe private, tabela interaktive, etj. Prezantuesit po ashtu mund të regjistrojnë përmbajtje për ta shpërndarë me të tjerët.
Si softuer open source, BigBlueButton mbështetet nga një komunitet i zhvilluesve në të gjithë botën si dhe kompani që kontribuojnë në të.

😊 Në FLOSSK e përdorim për të gjitha takimet, ligjëratat dhe konferencat tona online.
https://bigbluebutton.org/
—————
🤔 What are some open source programmes that we recommend?

We begin our mini campaign with BigBlueButton, an open source web conferencing system used especially for 💻 online learning.

🙋🏽‍♀️ BigBlueButton offers real-time sharing of audio, video, and screen, public & private chat, interactive whiteboard, etc. Presenters can also record and playback content for sharing with others.

As an open source software, it is backed by a large world-wide community of developers and companies that contribute to it.

😊 We use it at FLOSSK for every online meeting, training, and conference.
https://bigbluebutton.org/

Secure the Balkans

🔒 Nëse keni një uebsajt të lajmeve, kemi një vegël të mirë për të matur sigurinë e faqes tuaj.

➡️ Secure the Balkans (https://securethebalkans.org) është mjet i dizajnuar për të përcjellë dhe promovuar uebsajte të mediave në rajon të cilat përmbajnë teknologji të sigurisë dhe privatësisë gjatë procesit të shërbimit të uebsajteve.

🔐 Faqja ka për qëllim inkurajimin e mediave që të implementojnë enkriptimin HTTPS sa më shpejt. Mediat e kontrolluara me notat më të larta kanë implementuar HTTPS duke përdorur praktikat më të mira të pranuara.

📜 Kur ngrisni sigurinë, makinat e kërkimit do ta renditin më lartë faqen tuaj, kështu që win-win.

Nëse dëshironi që edhe faqja juaj të shtohet për vlerësim, ju lutemi na njoftoni në [email protected]
———
🔒 If you own a news organization website, we have a great tool to measure the security of your website.

➡️ Secure the Balkans (https://securethebalkans.org/) is a tool designed to track and promote regional media websites which have adopted security and privacy technologies during the process of website services.

🔐 The goal of the website is to encourage news websites to adopt HTTPS encryption as soon as possible. News sites with the strongest grades will have implemented HTTPS using accepted best practices.

📜 When security is enhanced, search engines will rate your website higher, so it’s a win-win situation.

If you want your website to be reviewed, please contact us at [email protected]

TechCamp 2021 arrives in Kosovo!

Kumtë
TechCamp Kosova: Kundër Keqinformimit në Ballkan

TechCamp mbërrin në Kosovë për të ngritur kapacitetet lokale dhe rajonale për të kundërshtuar keqinformimin në Ballkan.
Ambasada e SHBA në Kosovë dhe Byroja për Çështje Arsimore dhe Kulturore (ECA) në bashkëpunim me Free Libre Open Source Software Kosova (FLOSSK) janë duke implementuar ‘’TechCamp Kosova: Kundër Keqinformimit në Ballkan’’.

Qëllimi i TechCamp është rritja e besimit të publikut në shtypin e lirë dhe në institucionet demokratike. Ky program po ashtu do të ngrisë kapacitetin teknologjik të shtypit dhe do të forcojë rrjetet e gazetarisë në rajon, duke i ndihmuar gazetarëve të ndjekin dhe informojnë audiencat e tyre për lajmet e rreme, përdoruesit e rremë, të kundërshtojnë keqinformimin dhe të diskreditojnë këto informacione në platformat e tyre.

Financuar nga ECA në shumën prej 180,000 USD, programi i TechCamp përfshin një punëtori intensive tre-ditore, gjatë së cilës pjesëmarrësit do të mësojnë të identifikojnë keqinformimin dhe kërcënimet e tjera duke përdorur teknologjinë, si dhe do të mësojnë strategji menaxhuese. Pjesëmarrësit do të zhvillojnë ide të projekteve, me të cilat do të konkurojnë për të përfituar financim nga TechCamp. Plani i programit është po ashtu që të financohet një program i shkurtër shkëmbimi në SHBA për pesë pjesëmarrës të TechCamp të cilët do të mësojnë dhe zhvillojnë strategji për të kundërshtuar keqinformimin në institucionet e tyre. TechCamp Kosova do të financojë gjithashtu krijimin e një portali rajonal të lajmeve për të kundërshtuar keqinformimin në Ballkan.

Punëtoria tre-ditore e TechCamp do të mbahet në datat 28 deri 30 tetor në Pejë, Kosovë. Individët nga këto shtete mund të aplikojnë në punëtorinë e TechCamp: Kosova, Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kroacia, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut, Serbia dhe Sllovenia.
Pjesëmarrësit e interesuar mund të aplikojnë duke plotësuar këtë formular https://forms.gle/EhTU9QFNLMskMUVF6. Thirrja është e hapur për pjesëmarrës nga Kosova dhe rajoni deri më 15 gusht, 2021.

Profili i pjesëmarrësve në punëtorinë e TechCamp në Pejë: Ne po kërkojmë të rekrutojmë 45 gazetarë rajonalë dhe lokalë, ndikues në media, akademikë, shtyp politik dhe zëdhënës të qeverisë të moshës 30-50 vjeç dhe me ndikim mesatar dhe të lartë në media sociale dhe tradicionale. Pritet që pjesëmarrësit të kuptojnë dhe komunikojnë në gjuhën angleze pasi nuk do të ofrohet përkthim.

TechCamp-et janë punëtori praktike që zhvillohen nga pjesëmarrësit dhe që lidhin ekspertët e sektorit privat të teknologjisë me publikun – gazetarë, organizata jo-qeveritare, avokues të shoqërisë civile dhe më shumë – për të hulumtuar dhe aplikuar zgjidhje të reja teknologjike në probleme globale. Çdo TechCamp përfshin programe të orientuara në ndryshim dhe mund për të mbështetur pjesëmarrësit në implementimin e projekteve të tyre pas punëtorisë dhe në lidhjen dhe angazhimin me njëri-tjetrin.

Free Libre Open Source Software Kosova (FLOSSK), organizatë jo-qeveritare është për herë të dytë partner lokal i Ambasadës së SHBA në Kosovë dhe ECA për të implementuar TechCamp Kosova. FLOSSK ka për qëllim mbështjetjen, promovimin dhe zhvillimin e softuerit të lirë me kod burimor te hapur, edukimit në teknologjitë e informimit dhe shoqërisë së hapur duke përdorur komunikimin e hapur.

———————-

Press Release
TechCamp Kosovo: Countering Disinformation in the Balkans

TechCamp arrives in Kosovo to build local and regional capacities in the fight against disinformation in the Balkans.
The U.S. Embassy in Pristina and the Bureau of Educational & Cultural Affairs (ECA) in partnership with Free Libre Open Source Software Kosovo (FLOSSK) are hosting “TechCamp Kosovo: Countering Disinformation in the Balkans”.

TechCamp Kosovo aims to increase public confidence in the free press and democratic institutions. The program will also increase the technological capacity of the press and strengthen journalism networks in the region, helping journalists better detect and inform their audiences about fake news, fake accounts, counter disinformation, and discredit that disinformation on their platforms.

Funded by the ECA in the amount of 180,000 USD, the TechCamp program includes a three-day intensive hands-on workshop, where participants will learn to identify disinformation and associated threats using technology, as well as learn coping strategies. Participants will get exposed and develop project ideas, which will compete to receive funding by the TechCamp. The plan is to also fund a short exchange program for five TechCamp participants to travel to the U.S. to learn and develop countering disinformation strategies for their home institutions. TechCamp Kosovo will also fund the establishment of a regional news portal to counter-disinformation in the Balkans.

The three-day TechCamp Kosovo workshop will take place from October 28-30, 2021 in Peja, Kosovo. Individuals from the following countries are eligible to apply for the TechCamp workshop: Kosovo, Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Montenegro, North Macedonia, Serbia, and Slovenia.
Interested participants can apply by filling out this form https://forms.gle/EhTU9QFNLMskMUVF6. The call is open for local and regional participants until August 15, 2021.

Participant profile for the TechCamp workshop in Peja: We are looking to recruit  45 local and regional journalists, media influencers, academics, political press, and government spokespersons, ranging in age from 30-50 and with moderate to high levels of influence on social and traditional media. Participants are expected to understand and communicate in English as no translation will be provided.

TechCamps are hands-on, participant-driven workshops that connect private sector technology experts with key populations — journalists, non-governmental organizations, civil society advocates, and more — to explore and apply innovative tech solutions to global issues. Each TechCamp includes ongoing impact-oriented programs and efforts to help participants implement their post-workshop projects and stay connected and engaged with each other.

Free Libre Open Source Software Kosova (FLOSSK), a non-governmental organization, is for the second time the U.S. Embassy in Kosovo and ECA’s local partner to implement the TechCamp Kosovo. FLOSSK aims to support, promote and develop free and open source software, open and participatory knowledge, education in information technologies and open society using free communication.

————————-
Saopštenje

TechCamp stiže na Kosovo kako bi izgradio lokalne i regionalne kapacitete za suzbijanje dezinformacija na Balkanu.

Američka ambasada na Kosovu i Biro za obrazovanje i kulturu (ECA) u saradnji sa Free Libre softverom otvorenog koda Kosovo (FLOSSK) sprovode „TechCamp Kosovo: Protiv dezinformacija na Balkanu“.

Svrha TechCampa je povećati poverenje javnosti u slobodnu štampu i demokratske institucije. Ovaj program će takođe povećati tehnološki kapacitet štampe i ojačati novinarske mreže u regionu, pomažući novinarima da prate i informišu svoju publiku o lažnim vestima, lažnim korisnicima, suprotstavljaju se dezinformacijama i diskredituju ove informacije na svojim platformama.

Program TechCamp, koji finansira ECA u iznosu od 180.000 američkih dolara, uključuje intenzivnu trodnevnu radionicu tokom koje će učesnici naučiti da identifikuju dezinformacije i druge pretnje koristeći tehnologiju, kao i naučiti strategije upravljanja. Učesnici će razviti projektne ideje, sa kojima će se takmičiti za finansiranje iz TechCamo-a. Programom je predviđeno i finansiranje kratkog programa razmene u SAD za pet učesnika u njihovim institucijama. TechCamp Kosovo će takođe finansirati stvaranje regionalnog novinskog portala za borbu protiv dezinformacija na Balkanu.

Trodnevna TechCamp radionica biće održana 28. i 30. oktobra u Peći na Kosovu. Pojedinci iz ovih zemalja mogu se prijaviti na TechCamp radionicu: Kosovo, Albanija, Bosna i Hercegovina Hrvatska, Crna Gora, Severna Makedonija, Srbija i Slovenija.

Zainteresovani učesnici mogu se prijaviti popunjavanjem ovog obrasca https:/forms,gle/ EhTU9KENLMskMUVF6. Poziv je otvoren za učesnike sa Kosova i iz regiona do 15. avgusta 2021.

Profil učesnika na TechCamp radionici u Peći. Tražimo da regrutujemo 45 regionalnih i lokalnih novinara, uticaja na medije, akademika, političku štampu i portparole vlade starosti 30-50 godina i sa umerenim do velikim uticajem na društvene i tradicionalne medije. Od učesnika se očekuje da razumeju i komuniciraju na engleskom jeziku, jer neće biti obezbeđen prevod.

TechCamp su praktične radionice koje sprovode učesnici koji povezuju stručnjake iz privatnog tehnološkog sektora sa javnošću – novinari, nevladine organizacije, zagovornici civilnog društva i još više – kako bi istražili i primenili nove tehnološke veze na globalna pitanja. Svaki TechCamp uključuje programe orijentisane na promene i može podržati učesnike u sprovođenju njihovih projekata nakon radionice i međusobnom povezivanju i interakciji.

Besplatni softver otvorenog koda Kosva (FLOSSK), nevladina organizacija je po drugi put lokalni partner američke ambasade na Kosovu i ECA za primenu TechCamp Kosova. FLOSSK ima za cilj da podrži, promoviše i razvije besplatni softver otvorenog koda, obrazovanje o informacionoj tehnologiji i otvoreno društvo koristeći otvorenu komunikaciju.

Prishtina Hackerspace welcomes you!

🌞 Nëse po kërkoni hapësirë pune për të ndërtuar projektet tuaja DIY gjatë verës, Prishtina Hackerspace është e hapur për anëtarë të rinj!

🛋 Në hapësirat e Hackerspace mund të gjeni vegla pune e pjesë të ndryshme si Arduino 33 Sense, Portenta H7, Beaglebone Black, etj. Përveç atyre ekzistuese, anëtarët kanë mundësinë të kërkojnë edhe pajisje të tjera për t’i blerë.

🛠️ Dhomat e elektronikës, zdrukthtarisë e saldimit janë në dispozicion të anëtarëve.

👥 Antarësimi është i thjeshtë – na vizitoni në hapësirat tona ose plotësoni formularin në https://flossk.org/support/ apo na shkruani në mesazh.

🤗 Jeni të mirëseardhur në mbledhjet javore të mërkurave nga ora 17:00 për tu njoftuar më mirë hapësirën dhe anëtarët e tjerë.

🌞 If you are looking for a workspace to carry out your DIY projects during the summer, then Prishtina Hackerspace is open to new members!

🛋 In the Hackerspace, you can find various work tools and devices such as Arduino 33 Sense and Portenta H7, Beaglebone Black, etc. Besides the existing ones, members have the opportunity to request other equipment to purchase.

🛠️ Electronics, carpentry, and welding rooms are also available to members.

👥 Membership is simple – visit us or fill out the form at https://flossk.org/support/ or write us a message.

🤗 You are welcome to the weekly meetings on Wednesdays from 5 pm when you can spend time exploring the space and getting to know the other members.

Building Air Quality and Weather Stations

Këtë javë kemi vazhduar me ndërtimin e ☁️ stacioneve të cilësisë së ajrit dhe motit bashkë me nxënësit e shkollave të mesme në Kosovë!

📌 Stacionet u ndërtuan në shkollat e qyteteve të Istogut, Gjakovës, Vitisë, Gjilanit ndërsa sot po ndërtohen në Han të Elezit dhe Ferizaj.

Ky proces ka për qëllim aftësimin e nxënësve në 🛠️ ndërtimin e stacioneve, 📊 krijimin dhe analizimin e të dhënave për mjedisin, si dhe 🏞️ ngritjen e vetëdijësimit të përgjithshëm për cilësinë e ajrit dhe ndryshimet klimatike.

Këto stacione po ndërtohen në partneritet me programin “Përkrahje adoleshentëve pas mësimit të rregullt” – ASSET që financohet nga USAID Kosovo dhe zbatohet nga Kosova Education Center – KEC, në partneritet me FHI360 dhe Crimson Capital Corp.

This week we continued with the construction of ☁️ air quality and weather stations together with high school students in Kosovo!

📌 The stations were built in the schools of cities of Istog, Gjakova, Viti, Gjilan, while today they are being built in Hani i Elezit and Ferizaj.

This process aims to train students in 🛠️ building stations, 📊 creating and analyzing environmental data, as well as 🏞️ raising general awareness of air quality and climate change.

These stations are being built in partnership with the program “After School Support for Teens” – ASSET funded by USAID Kosovo and implemented by Kosova Education Center – KEC, in partnership with FHI360 and Crimson Capital Corp.

#Skilled21stCenturyTeens

 

The adoption and implementation of FLOSS policies by the Government

Adoptimi dhe zbatimi i politikave FLOSS në qeveri çon në parandalimin e investimeve të dyfishta në shumë fusha.

Për të ndodhur kjo, Qeveria duhet të sigurojë burimet e nevojshme njerëzore, trajnuese dhe monetare përmes një Zyreje për Programin Open Source, me qëllim të progresit të vazhdueshëm dhe promovimit të FLOSS.

FLOSSK do të vazhdojë të angazhohet që politikat FLOSS të përfshihen në qeverisje https://flossk.org/propozimet-e-flossk-per-qeverine-ne-lidhje-me-politikat-open-source/

The adoption and implementation of FLOSS policies by the Government will lead to the prevention of double investment in many fields.

For this to happen, the Government has to provide the necessary human, training, and monetary resources through an Open Source Office, with the aim of continuous progress and promotion of FLOSS.

FLOSSK will continue to engage in incorporating FLOSS policies into governance
https://flossk.org/propozimet-e-flossk-per-qeverine-ne-lidhje-me-politikat-open-source/

Free Libre Open Source Software Kosova (FLOSSK) is a non-governmental organization based in Prishtina established in 2009 in order to support, promote and develop free and open source software, open and participatory knowledge, education in information technologies through open courseware, and open standards, culture and open society using free communication.

Mailing form

    Our Contacts

    Ganimete Tërbeshi St. No 61, Aktash neighborhood, Prishtina 10000, Kosovo.

    [email protected]

    en_USEnglish
    en_USEnglish