Second Request for the New Government

916 Views

Kosova ka mungesë të ofrimit të shërbimeve të qeverisjes elektronike si për qytetarët ashtu edhe për vetë administratën publike.

Një ndër kërkesat tona ndaj Qeverisë së re është miratimi i një politike ku do të adaptohet Softueri i Lirë dhe me Kod Burimor të Hapur (FLOSS).

Çfarë na sjell FLOSS? Kjo politikë do të çojë në procedura më konkurruese të prokurimit dhe do të zvogëlojë kostot pasi projektet e softuerit do të miratohen dhe do të ndërtohen nga kodi ekzistues me burim të hapur.

Kërkesat e plota ndaj qeverisë mund t’i gjeni në https://flossk.org/propozimet-e-flossk-per-qeverine-ne-lidhje-me-politikat-open-source/

Kosovo is lacking in the delivery of e-government services both to the citizens and to the public administration itself.

One of our requests for the Government is the procurement of Free/Libre and Open Source Software.

What are FLOSS’s benefits? This policy will lead to more competitive procurement procedures and will reduce costs as software projects will be adopted and be built on from existing open source code.

You can find the full document with requests on https://flossk.org/propozimet-e-flossk-per-qeverine-ne-lidhje-me-politikat-open-source/

No comments

Free Libre Open Source Software Kosova (FLOSSK) is a non-governmental organization based in Prishtina established in 2009 in order to support, promote and develop free and open source software, open and participatory knowledge, education in information technologies through open courseware, and open standards, culture and open society using free communication.

Mailing form

    Our Contacts

    Ganimete Tërbeshi St. No 61, Aktash neighborhood, Prishtina 10000, Kosovo.

    [email protected]

    en_USEnglish