First Request for the Government

910 Views

Një nga kërkesat e FLOSSK për Qeverinë e re është krijimi i një politike që përcakton dhe zgjeron materialin publik të krijuar nga institucionet nën domenin publik.

Kjo kërkesë ka të bëjë me përcaktimin e një politike që vë shumicën e veprave të administratës publike nën domenin publik. Përmes kësaj politike, më shumë material kreativ i krijuar nga administrata publike do të jetë në dispozicion të publikut të gjerë dhe kjo mes tjerash do të nxisë aktivitetin ekonomik.

Kërkesat e plota për Qeverisë mund t’i gjeni këtu.

One of FLOSSK’s requests for the new Government is to establish a policy that defines and expands the public material created by institutions under the public domain.

Through this policy, more creative material created by the government will be available to the general public and this will spur economic activity, among other things.

You can find the full list of requests here.

No comments

Free Libre Open Source Software Kosova (FLOSSK) is a non-governmental organization based in Prishtina established in 2009 in order to support, promote and develop free and open source software, open and participatory knowledge, education in information technologies through open courseware, and open standards, culture and open society using free communication.

Mailing form

    Our Contacts

    Ganimete Tërbeshi St. No 61, Aktash neighborhood, Prishtina 10000, Kosovo.

    [email protected]

    en_USEnglish