Third Request for the New Government

788 Views

Përmes kërkesës së tretë për Qeverinë, FLOSSK propozon vendosjen e softuerit dhe kodit burimor të financuar nga paratë publike nën një licencë copyleft (që promovon të drejtën e kopjimit).

Cili është ndikimi i pritur?

Softueri do të jetë i disponueshëm për të gjithë për të punuar dhe përmirësuar atë në të ardhmen, dhe nëse të tjerët vendosin ta përmirësojnë atë, ai mund të kthehet te Qeveria për t’u integruar dhe përmirësuar më tej. Ky veprim poashtu do të promovojë transparencën e Qeverisë sa i përket punës së saj për të drejtat dhe privilegjet e qytetarëve.

Kërkesat e plota për Qeverinë mund t’i gjeni në https://flossk.org/propozimet-e-flossk-per-qeverine-ne-lidhje-me-politikat-open-source/

As the third request for the Government, FLOSSK proposes a policy that puts software and underlying code funded by government money under a copyleft license available to the public.

What is the expected impact?

Software will be available for others to work and improve on in the future, and when that happens, it could come back to the Government to be integrated and further improved. This will allow for Government transparency related to decision-making parties on citizens’ rights and privileges.

You can find the full document with requests on https://flossk.org/propozimet-e-flossk-per-qeverine-ne-lidhje-me-politikat-open-source/

No comments

Free Libre Open Source Software Kosova (FLOSSK) is a non-governmental organization based in Prishtina established in 2009 in order to support, promote and develop free and open source software, open and participatory knowledge, education in information technologies through open courseware, and open standards, culture and open society using free communication.

Mailing form

    Our Contacts

    Ganimete Tërbeshi St. No 61, Aktash neighborhood, Prishtina 10000, Kosovo.

    [email protected]

    en_USEnglish