Purchase of textbook rights and publication under an open license

912 Views

Tekstet shkollore që blihen nga Ministria e Arsimit në Kosovë janë të një cilësie të ulët dhe procesi i prokurimit nuk çon në vlerën më të mirë të parasë.

Duke i vënë librat shkollorë nën licencën ‘’Kulturë e Lirë’’ ata mund të ndahen dhe të përmirësohen mëtutje nga autorë të tjerë. Për më tepër, ky veprim lejon edhe shndërrimin e tyre në formate të tjera siç janë e-librat, dhe kosto më të ulëta në periudhë afatgjatë.

Kërkesën e 5-të dhe të tjerat për Qeverinë i gjeni në https://flossk.org/propozimet-e-flossk-per-qeverine-ne-lidhje-me-politikat-open-source/

Textbooks bought by the Kosovo Ministry of Education are of low quality and the procurement process does not lead to the best value for the money.

By making the textbooks available under a ‘’Free Culture’’ license, they can be shared and further improved on by other authors. Moreover, this action also allows conversion into different formats such as e-books, and lower costs in the long term.

You can read more on the 5th and other requests for the Government here https://flossk.org/propozimet-e-flossk-per-qeverine-ne-lidhje-me-politikat-open-source/

No comments

Free Libre Open Source Software Kosova (FLOSSK) is a non-governmental organization based in Prishtina established in 2009 in order to support, promote and develop free and open source software, open and participatory knowledge, education in information technologies through open courseware, and open standards, culture and open society using free communication.

Mailing form

    Our Contacts

    Ganimete Tërbeshi St. No 61, Aktash neighborhood, Prishtina 10000, Kosovo.

    [email protected]

    en_USEnglish