Training for Employment

728 Views

Gjatë muajve dhjetor dhe janar kemi mbajtur trajnime tërë-ditore me rreth 👩‍🎓️👨‍🎓️ 300 të rinj në 16 shkolla të mesme në Kosovë.

💻 Gjatë trajnimeve janë prezantuar bazat praktike të elektronikës përmes platformës së hapur Arduino. Përveç kësaj, në këto trajnime është përfshirë edhe orientimi në karrierë në fushat përkatëse.

Këto aktivitete janë implementuar në partneritet me programin “Përkrahje adoleshentëve pas mësimit të rregullt” – ASSET që financohet nga USAID Kosovo dhe zbatohet nga Kosova Education Center – KEC, në partneritet me FHI360 dhe Crimson Capital Corp.

Këto aktivitete janë mbajtur në kuadër të projektit ”Trajnime për Punësim”, mbështetur nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit
——-
During the months of December and January we held all-day trainings with around 👩‍🎓️👨‍🎓️ 300 young people in 16 high schools in Kosovo.

💻 During the trainings, the practical basics of electronics were introduced through the open platform Arduino. In addition, these trainings also included career guidance in relevant fields.

These activities were implemented in partnership with the program “After School Support for Teens” – ASSET funded by USAID Kosovo and implemented by Kosovo Education Center – KEC, in partnership with FHI360 and Crimson Capital Corp.

These activities were held within the “Training for Employment” project, supported by the Ministry of Culture, Youth and Sport.

 

 

No comments

Free Libre Open Source Software Kosova (FLOSSK) is a non-governmental organization based in Prishtina established in 2009 in order to support, promote and develop free and open source software, open and participatory knowledge, education in information technologies through open courseware, and open standards, culture and open society using free communication.

Mailing form

    Our Contacts

    Ganimete Tërbeshi St. No 61, Aktash neighborhood, Prishtina 10000, Kosovo.

    [email protected]

    en_USEnglish