TechCamp 2021 arrives in Kosovo!

3,508 Views

Kumtë
TechCamp Kosova: Kundër Keqinformimit në Ballkan

TechCamp mbërrin në Kosovë për të ngritur kapacitetet lokale dhe rajonale për të kundërshtuar keqinformimin në Ballkan.
Ambasada e SHBA në Kosovë dhe Byroja për Çështje Arsimore dhe Kulturore (ECA) në bashkëpunim me Free Libre Open Source Software Kosova (FLOSSK) janë duke implementuar ‘’TechCamp Kosova: Kundër Keqinformimit në Ballkan’’.

Qëllimi i TechCamp është rritja e besimit të publikut në shtypin e lirë dhe në institucionet demokratike. Ky program po ashtu do të ngrisë kapacitetin teknologjik të shtypit dhe do të forcojë rrjetet e gazetarisë në rajon, duke i ndihmuar gazetarëve të ndjekin dhe informojnë audiencat e tyre për lajmet e rreme, përdoruesit e rremë, të kundërshtojnë keqinformimin dhe të diskreditojnë këto informacione në platformat e tyre.

Financuar nga ECA në shumën prej 180,000 USD, programi i TechCamp përfshin një punëtori intensive tre-ditore, gjatë së cilës pjesëmarrësit do të mësojnë të identifikojnë keqinformimin dhe kërcënimet e tjera duke përdorur teknologjinë, si dhe do të mësojnë strategji menaxhuese. Pjesëmarrësit do të zhvillojnë ide të projekteve, me të cilat do të konkurojnë për të përfituar financim nga TechCamp. Plani i programit është po ashtu që të financohet një program i shkurtër shkëmbimi në SHBA për pesë pjesëmarrës të TechCamp të cilët do të mësojnë dhe zhvillojnë strategji për të kundërshtuar keqinformimin në institucionet e tyre. TechCamp Kosova do të financojë gjithashtu krijimin e një portali rajonal të lajmeve për të kundërshtuar keqinformimin në Ballkan.

Punëtoria tre-ditore e TechCamp do të mbahet në datat 28 deri 30 tetor në Pejë, Kosovë. Individët nga këto shtete mund të aplikojnë në punëtorinë e TechCamp: Kosova, Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kroacia, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut, Serbia dhe Sllovenia.
Pjesëmarrësit e interesuar mund të aplikojnë duke plotësuar këtë formular https://forms.gle/EhTU9QFNLMskMUVF6. Thirrja është e hapur për pjesëmarrës nga Kosova dhe rajoni deri më 15 gusht, 2021.

Profili i pjesëmarrësve në punëtorinë e TechCamp në Pejë: Ne po kërkojmë të rekrutojmë 45 gazetarë rajonalë dhe lokalë, ndikues në media, akademikë, shtyp politik dhe zëdhënës të qeverisë të moshës 30-50 vjeç dhe me ndikim mesatar dhe të lartë në media sociale dhe tradicionale. Pritet që pjesëmarrësit të kuptojnë dhe komunikojnë në gjuhën angleze pasi nuk do të ofrohet përkthim.

TechCamp-et janë punëtori praktike që zhvillohen nga pjesëmarrësit dhe që lidhin ekspertët e sektorit privat të teknologjisë me publikun – gazetarë, organizata jo-qeveritare, avokues të shoqërisë civile dhe më shumë – për të hulumtuar dhe aplikuar zgjidhje të reja teknologjike në probleme globale. Çdo TechCamp përfshin programe të orientuara në ndryshim dhe mund për të mbështetur pjesëmarrësit në implementimin e projekteve të tyre pas punëtorisë dhe në lidhjen dhe angazhimin me njëri-tjetrin.

Free Libre Open Source Software Kosova (FLOSSK), organizatë jo-qeveritare është për herë të dytë partner lokal i Ambasadës së SHBA në Kosovë dhe ECA për të implementuar TechCamp Kosova. FLOSSK ka për qëllim mbështjetjen, promovimin dhe zhvillimin e softuerit të lirë me kod burimor te hapur, edukimit në teknologjitë e informimit dhe shoqërisë së hapur duke përdorur komunikimin e hapur.

———————-

Press Release
TechCamp Kosovo: Countering Disinformation in the Balkans

TechCamp arrives in Kosovo to build local and regional capacities in the fight against disinformation in the Balkans.
The U.S. Embassy in Pristina and the Bureau of Educational & Cultural Affairs (ECA) in partnership with Free Libre Open Source Software Kosovo (FLOSSK) are hosting “TechCamp Kosovo: Countering Disinformation in the Balkans”.

TechCamp Kosovo aims to increase public confidence in the free press and democratic institutions. The program will also increase the technological capacity of the press and strengthen journalism networks in the region, helping journalists better detect and inform their audiences about fake news, fake accounts, counter disinformation, and discredit that disinformation on their platforms.

Funded by the ECA in the amount of 180,000 USD, the TechCamp program includes a three-day intensive hands-on workshop, where participants will learn to identify disinformation and associated threats using technology, as well as learn coping strategies. Participants will get exposed and develop project ideas, which will compete to receive funding by the TechCamp. The plan is to also fund a short exchange program for five TechCamp participants to travel to the U.S. to learn and develop countering disinformation strategies for their home institutions. TechCamp Kosovo will also fund the establishment of a regional news portal to counter-disinformation in the Balkans.

The three-day TechCamp Kosovo workshop will take place from October 28-30, 2021 in Peja, Kosovo. Individuals from the following countries are eligible to apply for the TechCamp workshop: Kosovo, Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Montenegro, North Macedonia, Serbia, and Slovenia.
Interested participants can apply by filling out this form https://forms.gle/EhTU9QFNLMskMUVF6. The call is open for local and regional participants until August 15, 2021.

Participant profile for the TechCamp workshop in Peja: We are looking to recruit  45 local and regional journalists, media influencers, academics, political press, and government spokespersons, ranging in age from 30-50 and with moderate to high levels of influence on social and traditional media. Participants are expected to understand and communicate in English as no translation will be provided.

TechCamps are hands-on, participant-driven workshops that connect private sector technology experts with key populations — journalists, non-governmental organizations, civil society advocates, and more — to explore and apply innovative tech solutions to global issues. Each TechCamp includes ongoing impact-oriented programs and efforts to help participants implement their post-workshop projects and stay connected and engaged with each other.

Free Libre Open Source Software Kosova (FLOSSK), a non-governmental organization, is for the second time the U.S. Embassy in Kosovo and ECA’s local partner to implement the TechCamp Kosovo. FLOSSK aims to support, promote and develop free and open source software, open and participatory knowledge, education in information technologies and open society using free communication.

————————-
Saopštenje

TechCamp stiže na Kosovo kako bi izgradio lokalne i regionalne kapacitete za suzbijanje dezinformacija na Balkanu.

Američka ambasada na Kosovu i Biro za obrazovanje i kulturu (ECA) u saradnji sa Free Libre softverom otvorenog koda Kosovo (FLOSSK) sprovode „TechCamp Kosovo: Protiv dezinformacija na Balkanu“.

Svrha TechCampa je povećati poverenje javnosti u slobodnu štampu i demokratske institucije. Ovaj program će takođe povećati tehnološki kapacitet štampe i ojačati novinarske mreže u regionu, pomažući novinarima da prate i informišu svoju publiku o lažnim vestima, lažnim korisnicima, suprotstavljaju se dezinformacijama i diskredituju ove informacije na svojim platformama.

Program TechCamp, koji finansira ECA u iznosu od 180.000 američkih dolara, uključuje intenzivnu trodnevnu radionicu tokom koje će učesnici naučiti da identifikuju dezinformacije i druge pretnje koristeći tehnologiju, kao i naučiti strategije upravljanja. Učesnici će razviti projektne ideje, sa kojima će se takmičiti za finansiranje iz TechCamo-a. Programom je predviđeno i finansiranje kratkog programa razmene u SAD za pet učesnika u njihovim institucijama. TechCamp Kosovo će takođe finansirati stvaranje regionalnog novinskog portala za borbu protiv dezinformacija na Balkanu.

Trodnevna TechCamp radionica biće održana 28. i 30. oktobra u Peći na Kosovu. Pojedinci iz ovih zemalja mogu se prijaviti na TechCamp radionicu: Kosovo, Albanija, Bosna i Hercegovina Hrvatska, Crna Gora, Severna Makedonija, Srbija i Slovenija.

Zainteresovani učesnici mogu se prijaviti popunjavanjem ovog obrasca https:/forms,gle/ EhTU9KENLMskMUVF6. Poziv je otvoren za učesnike sa Kosova i iz regiona do 15. avgusta 2021.

Profil učesnika na TechCamp radionici u Peći. Tražimo da regrutujemo 45 regionalnih i lokalnih novinara, uticaja na medije, akademika, političku štampu i portparole vlade starosti 30-50 godina i sa umerenim do velikim uticajem na društvene i tradicionalne medije. Od učesnika se očekuje da razumeju i komuniciraju na engleskom jeziku, jer neće biti obezbeđen prevod.

TechCamp su praktične radionice koje sprovode učesnici koji povezuju stručnjake iz privatnog tehnološkog sektora sa javnošću – novinari, nevladine organizacije, zagovornici civilnog društva i još više – kako bi istražili i primenili nove tehnološke veze na globalna pitanja. Svaki TechCamp uključuje programe orijentisane na promene i može podržati učesnike u sprovođenju njihovih projekata nakon radionice i međusobnom povezivanju i interakciji.

Besplatni softver otvorenog koda Kosva (FLOSSK), nevladina organizacija je po drugi put lokalni partner američke ambasade na Kosovu i ECA za primenu TechCamp Kosova. FLOSSK ima za cilj da podrži, promoviše i razvije besplatni softver otvorenog koda, obrazovanje o informacionoj tehnologiji i otvoreno društvo koristeći otvorenu komunikaciju.

No comments

Free Libre Open Source Software Kosova (FLOSSK) is a non-governmental organization based in Prishtina established in 2009 in order to support, promote and develop free and open source software, open and participatory knowledge, education in information technologies through open courseware, and open standards, culture and open society using free communication.

Mailing form

    Our Contacts

    Ganimete Tërbeshi St. No 61, Aktash neighborhood, Prishtina 10000, Kosovo.

    [email protected]

    en_USEnglish