Release of government created data as open data

885 Views

‘’Publikimi i të dhënave të krijuara nga institucionet pubilke si të dhëna të hapura’’ është kërkesa e radhës e FLOSSK për Qeverinë.

Institucionet që prodhojnë të dhëna të rëndësishme për jetën e qytetarëve tarifojnë për to, që pengon përdorimin nga publiku.

Me publikimin e këtyre të dhënave si të hapura ato vendosen në domenin publik dhe bëhen të qasshme për shkarkim në masë dhe përmes API-ve. Së paku të dhënat në vijim do të çlirohen si rezultat i kësaj politike: Dokumenti i Planifikimit Hapësinor i Kosovës, Dokumente te Planifikimit Hapësinor Komunal, Ortofotot, të gjitha të dhënat e Gjeoportalit, Sistemi i Identifikimit të Parcelave të Tokës dhe Matjet Hidrometeorologjike.

Kërkesat e plota për Qeverinë mund t’i gjeni në https://flossk.org/propozimet-e-flossk-per-qeverine-ne-lidhje-me-politikat-open-source/

‘’Release of data created by public institutions as open data’’ is our next request for the Government.

Agencies that produce important data about the life of citizens charge for their data which hinders use by the public.

By making these data widely available as open data they will be accessible in bulk and through APIs. At least the following datasets will be liberated as a result of this policy: Kosovo Spatial Planning Document, Municipality Spatial Planning Documents, Orthophotos, all data on the Geoportal, Land Parcel Identification System, and Hydrometeorological Measurements.

You can find the full document with our requests on https://flossk.org/propozimet-e-flossk-per-qeverine-ne-lidhje-me-politikat-open-source/

No comments

Free Libre Open Source Software Kosova (FLOSSK) is a non-governmental organization based in Prishtina established in 2009 in order to support, promote and develop free and open source software, open and participatory knowledge, education in information technologies through open courseware, and open standards, culture and open society using free communication.

Mailing form

    Our Contacts

    Ganimete Tërbeshi St. No 61, Aktash neighborhood, Prishtina 10000, Kosovo.

    [email protected]

    en_USEnglish