FLOSSK & Open Labs Webinars

2,490 Views

FLOSSK & Open Labs Webinars

As coronavirus happens the impact is being felt by everyone, and Open Source communities, despite the good spirit that characterizes them, are not being spared — but the show must go on!

With both Open Source Conference Albania (OSCAL’20)(https://oscal.openlabs.cc/) and Software Freedom Kosova (SFK) ( https://sfk.flossk.org/) affected during the past few weeks by being postponed, FLOSSK and Open Labs Hackerspace have joined efforts to organize a series of webinars covering different topics related to free open source software, online privacy tools, anti-censorship tools, and various technical workshops helping beginners gain new skills. A short description of each of the topics introduced so far can be found here: https://flossk.org/event-category/webinar/.

With the concept now proven, more webinars, group discussions, short presentations, and short hackathons will be held during the upcoming weeks. The set up is quite open and everyone can share their ideas with us and those interested can host their own sessions in English or Albanian.

You can check the scheduled events here (https://cloud.openlabs.cc/…/4zWFbX4LgcFbJF…/dayGridMonth/now) or at forum.openlabs.cc where we share more detailed information on each of the sessions. This calendar is constantly being updated with new events. You can also [import the calendar] (webcals://cloud.openlabs.cc/remote.php/dav/public-calendars/4zWFbX4LgcFbJFm8/?export) for more convenience.

As always, attendance to those webinars, as with all of our events is free (as in free beer).
See something that you like, join us here: m.flossk.org/webinar
You can join us by hosting your own session. If you have a topic in mind or a skill you want to share, we would love to have you as a guest speaker. Just remember, your sessions topic should be related to FLOSS, open knowledge, or open culture in general, or in online privacy and anti-censorship tools.
See something that is missing? Shoot us an email at [email protected] or [email protected] to submit your presentation.

The Open Source world is well-positioned to weather this crisis, with several tools that facilitate remote collaboration and long time engagement in communities with no borders. We are happy to see interest and engagement in this kind of events and we hope this lays the groundwork for similar initiatives, not just as responses to a crisis but as an effective way of reaching more people.

——————————-

Webinare nga FLOSSK & Open Labs

Ndërsa COVID-19 po ndodh, ndikimi po ndihet nga të gjithë, dhe komunitetet open source, përkundër frymës së mirë që i karakterizon, nuk po kursehen – por shfaqja duhet të vazhdojë!

Ndërkohë që edhe Open Source Conference Albania (OSCAL’20) dhe Software Freedom Kosova (SFK) janë shtyrë, FLOSSK dhe Open Labs kanë bashkuar forcat për të organizuar një seri të webinarëve që mbulojnë tema të ndryshme që lidhen me softuer me burim të hapur, mjete për privatësinë në internet, mjete anticensurimi dhe punëtori të ndryshme teknike që ndihmojnë fillestarët të fitojnë aftësi të reja. Një përshkrim i shkurtër i secilës nga temat e prezantuara mund t’a gjeni këtu. (https://flossk.org/events/ )

Me një koncept funskonal që tashmë është provuar, do të mbahen më shumë webinare, diskutime në grupe, prezantime të shkurtra dhe hakatone gjatë javëve të ardhshme. Organizimi është mjaft i hapur dhe të gjithë mund të ndajnë idetë e tyre duke mbajtur prezantime në në anglisht ose shqip për të interesuarit.

Shikoni eventet e planifikuara këtu ose në forum.openlabs.cc ku ne ndajmë informacione më të detajuara për secilën nga seancat. Ky kalendar përditësohet me ngjarje të reja. Ju gjithashtu mund të importoni kalendarin ( https://cloud.openlabs.cc/…/public-calend…/4zWFbX4LgcFbJFm8… ) për më shumë lehtësi.

Si gjithmonë, pjesëmarrja në webinare, si në të gjitha ngjarjet tona është falas.

Nëse shikoni diçka që ju pëlqen, bashkohuni me ne në: m.flossk.org/webinar.

Ju mund të bashkoheni me ne duke mbajtur një seancë vetë. Nëse keni një temë në mendje ose një aftësi që doni të ndani, ne do të donim shumë që t’ju kishim si një folës të ftuar. Vetëm mos harroni: tema juaj duhet të jetë e lidhur me FLOSS, njohuri të hapura, ose kulturë të hapur në përgjithësi, ose me privatësinë në internet dhe mjetet antitcensuruese.
Shikoni diçka që mungon? Na dërgoni një email në [email protected] ose [email protected] për të paraqitur prezantimin tuaj.

Komunitetet Open Source janë të përgatitur mirë ndaj kësaj krize, me disa mjete që lehtësojnë bashkëpunimin në distancë dhe angazhimin e gjatë në komunitete pa kufij. Ne jemi të lumtur që shohim interes dhe angazhim në këtë lloj ngjarje dhe shpresojmë që kjo të krijojë bazat e iniciativave të ngjashme, jo vetëm si përgjigje ndaj një krize, por si një mënyrë efektive për të arritur më shumë njerëz.

#StaySafe dhe #HappyHacking

 

No comments

Free Libre Open Source Software Kosova (FLOSSK) is a non-governmental organization based in Prishtina established in 2009 in order to support, promote and develop free and open source software, open and participatory knowledge, education in information technologies through open courseware, and open standards, culture and open society using free communication.

Mailing form

    Our Contacts

    Ganimete Tërbeshi St. No 61, Aktash neighborhood, Prishtina 10000, Kosovo.

    [email protected]

    en_USEnglish