SFK 2020 Conference

2,940 Views

  • Start : 2020/09/26 09:00
  • End : 2020/09/27 19:00

Software Freedom Kosova is coming up online on 26-27 September!

Software Freedom Kosova is an annual international conference held in Kosovo organized to promote free/libre open-source software, free culture, and an open society. 

Every year, SFK brings together developers and software users, artists, entrepreneurs, and leaders to collaborate, learn and share common interests in the field of open technology through a combination of lectures, training, and workshops.

This conference is organized by FLOSSK, a non-governmental, not for profit organization, dedicated to the promotion of software freedom and related philosophies.

Due to the institutional regulations following the health and safety situation, this year FLOSSK is moving the conference online. The conference will roll out on the weekend, 26-27 September 2020 with a program of various presentations and workshops for this year’s theme: Sensors for Good. We aim to deal with sensors as electronic components, the data they produce, the science derived from them, the software built to present their data into actionable information and social implications. 

Join us for two full days of talks, discussion panels and workshops at the 9th edition of Software Freedom Kosova!

Software Freedom Kosova 2020 po vjen online më 26-27 shtator!

Software Freedom Kosova është konferenca vjetore ndërkombëtare e mbajtur në Kosovë dhe e organizuar për të promovuar softuerin e lirë dhe me kod burimor të hapur, kulturën dhe shoqërinë e hapur.

Çdo vit SFK mbledh zhvillues dhe përdorues të softuerit, artistë, ndërmarrës dhe liderë për të bashkëpunuar, mësuar dhe ndarë interesa të përbashkëta në fushën e teknologjisë së hapur përmes kombinimit të prezantimeve, trajnimeve dhe punëtorive. 

Kjo konferencë organizohet nga FLOSSK, një organizatë jo-qeveritare dhe jo-fitimprurëse, e dedikuar në promovimin e lirisë softuerike dhe filozofive të ndërlidhura.

Për shkak të rregullave institucionale për situatën shëndetësore, këtë vit FLOSSK do të zhvendosë konferencën online. Konferenca do të mbahet më datat 26 dhe 27 shtator 2020, vikend, me një program të prezantimeve të ndryshme dhe punëtorive me temën e këtij viti: Sensors for Good (Sensorët për të mirë). Dëshirojmë të tregojmë përdorimin e sensorëve si mjete elektronike, të përdorim të dhënat që ato prodhojnë, shkencën që nxirret prej tyre, softuerin që përdoret për të prezantuar të dhënat e tyre në informacion të qasshëm, dhe implikimet sociale.

Na bashkohuni për dy ditë me ligjërata, panele diskutimi dhe punëtori në edicionin e 9-të të Software Freedom Kosova.

Free Libre Open Source Software Kosova (FLOSSK) is a non-governmental organization based in Prishtina established in 2009 in order to support, promote and develop free and open source software, open and participatory knowledge, education in information technologies through open courseware, and open standards, culture and open society using free communication.

Mailing form

    Our Contacts

    Ganimete Tërbeshi St. No 61, Aktash neighborhood, Prishtina 10000, Kosovo.

    [email protected]

    en_USEnglish