European Solidarity Corps Annual Meeting

712 Views

🎉Gjatë javës së kaluar, FLOSSK morri pjesë në takimin vjetor të organizatave partnere të Evropës Juglindore në programin European Solidarity Corps(ESC) i cili u mbajt në Bar, Mal të Zi. Bashkë me 👥 përfaqësues të organizatave të tjera pjesëmarrëse shkëmbyem përvojat dhe metodat e punës në program si dhe punën tonë me vullnetarë.
Programi ESC ofron angazhim të të rinjve dhe organizatave në punë vullnetare si mënyrë për të fuqizuar bashkëpunimin, solidaritetin, demokracinë dhe qytetarinë aktive. 🙌🏼 Disa nga objektivat specifike të programit janë transformimi digjital, pjesëmarrja në jetën demokratike, përfshirja dhe diversiteti, mbrojtja e mjedisit dhe zhvillimi i qëndrueshëm dhe parandalimi, promovimi dhe mbështetja në shëndetësi.
————
🎉 Last week, FLOSSK participated in the annual meeting of partner organizations of Southeast Europe in the European Solidarity Corps (ESC) program which was held in Bar, Montenegro. Together with 👥 representatives of other participating organizations, we exchanged experiences and working methods in the program as well as our work with volunteers.
The ESC program offers engagement of young people and organizations in volunteer work as a way to strengthen cooperation, solidarity, democracy, and active citizenship. 🙌🏼Some of the specific objectives of the program are digital transformation, participation in democratic life, inclusion and diversity, environmental protection and sustainable development and prevention, promotion, and support in health.

No comments

Free Libre Open Source Software Kosova (FLOSSK) is a non-governmental organization based in Prishtina established in 2009 in order to support, promote and develop free and open source software, open and participatory knowledge, education in information technologies through open courseware, and open standards, culture and open society using free communication.

Mailing form

    Our Contacts

    Ganimete Tërbeshi St. No 61, Aktash neighborhood, Prishtina 10000, Kosovo.

    [email protected]

    en_USEnglish