Prishtina Python Meetup

1 View

  • Start : 2021/03/02 18:00
  • End : 2021/03/02 20:00

2 mars, 18:00 në Prishtina Hackerspace (vende të limituara) si dhe online në m.flossk.org/webinar

Muajin mars po e fillojmë me takimin e parë të “Pythonistave” për këtë vit.

Intro to Machine Learning
Këtë herë Bardh Rushiti (Machine Learning Engineer) do të na prezantojë mbi Machine Learning dhe të rejat që janë duke u zhvilluar në fushën e inteligjencës artificiale. Ky meetup do të ketë si fokus hyrjen dhe navigimin në botën e machine learning, artificial neural nets, modelimi i tyre sipas trurit, si mësojnë sistemet inteligjente, dhe klasifikimi i imazheve (me convolutional neural nets) me deployment të modelit në android app (hands on exercise).

Të gjithë ata që punojnë me Python, që dëshirojnë të mësojnë më tepër rreth Python, ose janë kuriozë të dijnë më shumë per implementimin e inteligjencës artificiale janë të mirëseardhur të na bashkëngjiten.

Përveç ligjerimit, takimi vazhdon të jetë jo-formal me diskutim të lirë. Ju inkurajojmë të prezantoni apo hapni diskutim për çfarëdo teme të caktuar që lidhet me Python.

Për të qenë më afër nesh ju ftojmë të na bashkangjiteni në dy kanalet tona komunikuese:

Në facebook group
https://www.facebook.com/groups/pythonkosovo
Në telegram chat
https://t.me/PythonPRN

Ky meetup është inicuar nga antarët e Prishtina Hackerspace.

March 2 at 6PM at Prishtina Hackerspace (limited seats) as well as online on m.flossk.org/webinar

We begin March with our first ”Pythonista” meetup for this year.

Intro to Machine Learning
This time Bardh Rushiti (Machine Learning Engineer) will introduce us to Machine Learning and the new developings in the field of artificial intelligence. This meetup will focus on entering and navigating the world of machine learning, artificial neural nets, modeling them according to the brain, how intelligent systems learn, and classifying images (with convolutional neural nets) by deploying the model in the android app (hands on exercise).

Anyone working with Python, wanting to learn more about Python, or is curious to know more about implementing artificial intelligence is welcome to join us.

In addition to lecturing, the meeting continues to be informal with free discussion. We encourage you to introduce or open discussion on any particular topic related to Python.

To be closer to us we invite you to join us in our two communication channels:

In facebook group
https://www.facebook.com/groups/pythonkosovo
In telegram chat
https://t.me/PythonPRN

This meetup was initiated by members of Prishtina Hackerspace.

Free Libre Open Source Software Kosova (FLOSSK) is a non-governmental organization based in Prishtina established in 2009 in order to support, promote and develop free and open source software, open and participatory knowledge, education in information technologies through open courseware, and open standards, culture and open society using free communication.

Mailing form

    Our Contacts

    Ganimete Tërbeshi St. No 61, Aktash neighborhood, Prishtina 10000, Kosovo.

    [email protected]

    en_USEnglish