#TechCampKosovo21 has concluded!

#TechCampKosovo21 has concluded!

Our thanks to all participants, guests, trainers, and volunteers who made it a success. ☺️

More videos of participants and trainers will be available soon.

TechCamp Kosovo is implemented by U.S. Embassy Pristina, Kosovo and the Bureau of Educational & Cultural Affairs (ECA) TechCampGlobal in partnership with FLOSSK.

#TechCamp21 Kosovo has officially begun!

TechCamp Kosovo 2021 has officially begun! 🎉🎉
In the next 3 days, participants will develop project ideas and compete to receive funding.
Mentored by professionals, they will try to increase the technological capacity of the press and strengthen journalism networks in the region.
TechCamp Kosovo is implemented by U.S. Embassy Pristina, Kosovo and the Bureau of Educational & Cultural Affairs (ECA) TechCampGlobal in partnership with FLOSSK.
 

TechCamp Kosovo: Countering Disinformation in the Balkans

TechCamp Kosovo 2021: Countering Disinformation in the Balkans is closer than ever! 📣📣

From 28-30 October, 25 local and 20 regional participants will compete for funding on projects that help journalists better detect and inform their audiences about fake news, trolls, disinformation, and how best to discredit disinformation on their platforms.

This interactive, intensive three-day program will be facilitated by Douglas Arellanes. Regional and international experts Dardan Prebreza, Blerta Blakaj, Kreshnik Gashi, Serbeze Haxhiaj, Jarmila Fekiacova, Valdet Salihu, and Tomas Rakos will join and share best practices as trainers.

TechCamp Kosovo is sponsored by U.S. Embassy Pristina and the Bureau of Educational & Cultural Affairs (ECA) in partnership with FLOSSK.

European Solidarity Corps Annual Meeting

🎉Gjatë javës së kaluar, FLOSSK morri pjesë në takimin vjetor të organizatave partnere të Evropës Juglindore në programin European Solidarity Corps(ESC) i cili u mbajt në Bar, Mal të Zi. Bashkë me 👥 përfaqësues të organizatave të tjera pjesëmarrëse shkëmbyem përvojat dhe metodat e punës në program si dhe punën tonë me vullnetarë.
Programi ESC ofron angazhim të të rinjve dhe organizatave në punë vullnetare si mënyrë për të fuqizuar bashkëpunimin, solidaritetin, demokracinë dhe qytetarinë aktive. 🙌🏼 Disa nga objektivat specifike të programit janë transformimi digjital, pjesëmarrja në jetën demokratike, përfshirja dhe diversiteti, mbrojtja e mjedisit dhe zhvillimi i qëndrueshëm dhe parandalimi, promovimi dhe mbështetja në shëndetësi.
————
🎉 Last week, FLOSSK participated in the annual meeting of partner organizations of Southeast Europe in the European Solidarity Corps (ESC) program which was held in Bar, Montenegro. Together with 👥 representatives of other participating organizations, we exchanged experiences and working methods in the program as well as our work with volunteers.
The ESC program offers engagement of young people and organizations in volunteer work as a way to strengthen cooperation, solidarity, democracy, and active citizenship. 🙌🏼Some of the specific objectives of the program are digital transformation, participation in democratic life, inclusion and diversity, environmental protection and sustainable development and prevention, promotion, and support in health.

Open Source Tools – Debian GNU/Linux

#OpenSourceTools ➡️ Debian GNU/Linux

🖥 E pëlqejmë shpërndarjen e GNU/Linux, Debian, jo vetëm pse po organizojmë konferencën vjetore të saj 😉.

Në zhvillim që nga viti 1993, Debian është i njohur në mesin e 👨🏼‍💻️ përdoruesve të avancuar për shkak të përsosmërisë së tij teknike dhe angazhimit të tij ndaj nevojave dhe pritjeve të komunitetit Linux.

Shkarkojeni këtu 👉🏽 https://www.debian.org/download

#opensourcetools

——–
#OpenSourceTools ➡️ Debian GNU/Linux

🖥 We love the GNU/Linux distribution, Debian, not only because we are hosting its annual developer conference 😉.

In development since 1993, Debian is popular among 👨🏼‍💻️ advanced users because of its technical excellence and its commitment to the needs and expectations of the Linux community.

Download it here 👉🏽 https://www.debian.org/download

#opensourcetools

#Tuxturns30

Sot po festojmë ditëlindjen e 30-të të Linux! 🎉

Më 17 shtator 1991 Linux kernel v0.01 u publikua për herë të parë nga Linus Torvalds.

🖥️💪🏼 Sot GNU/Linux funksionon në 500 superkompjuterët kryesorë në botë, në Mars dhe në frigoriferin tuaj.

#Tuxturns30

—–

Today we celebrate Linux’s 30th birthday! 🎂

On September 17, 1991, the Linux kernel v0.01 was released for the first time by Linus Torvalds.

🖥️💪🏼Today GNU/Linux runs on the world’s Top 500 supercomputers, on Mars, and on your fridge.

#Tuxturns30

Prime Minister Kurti visits FLOSSK

Kishim nderin të presim në takim Kryeministrin e Republikës së Kosovës, z. Albin Kurti, Ministren e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, znj. Rozeta Hajdari, si dhe Këshilltarin e Kryeministrit Kurti për Teknologji të Informacionit, z. Lulëzon Jagxhiu.

Gjatë takimit u prezantua puna e FLOSSK për zhvillimin e sektorit të teknologjisë në Kosovë duke përfshirë përdorimin e open source dhe angazhimin e të rinjve. Të ftuarit po ashtu u njoftuan më shumë mbi konferencat ndërkombëtare të teknologjisë që FLOSSK po synon t’i organizojë në Kosovë.

Në takim u diskutuan edhe disa nga prioritetet në fushën e digjitalizimit dhe inovacionit si legjislacioni, e-qeverisja, digjitalizimi në arsim, zhvillimi i kapaciteteve njerëzore në fushën e TIK dhe hulumtimi.

Z. Kurti tregoi se Qeveria të cilin ai e drejton është e hapur për mbështetje dhe një ndër objektivat e saj është gjetja e kuadrove në fushën e teknologjisë dhe lidhja e e-qeverisjes me arsimin, shëndetësinë dhe industrinë.

Znj. Hajdari tregoi për planet e Ministrisë dhe synimin për përfshirjen e të rinjve në avancimin e teknologjisë në Kosovë. Mes tjerash, ajo gjithashtu tregoi për synimet për digjitalizimin e turizmit dhe përmirësimin e imazhit të Kosovës përmes këtyre aktiviteteve.

Z. Jagxhiu foli për mungesën e numrit të mjaftueshëm të kuadrove të kualifikuar dhe për fokusin e Qeverisë për digjitalizim në arsim por edhe e-qeverisje.

Mysafirët gjithashtu shprehën përkushtimin e qeverisë që sistemet qeveritare që zhvillohen të ofrojnë sa më shumë mundësi për të gjeneruar të dhëna të hapura, që do të ndikojë në rritjen e transparencës dhe llogaridhënies.

——————

We had the honor to host in a meeting the Prime Minister of the Republic of Kosovo, Mr. Albin Kurti, Minister of Industry, Entrepreneurship and Trade, Mrs. Rozeta Hajdari, as well as the Advisor to Prime Minister Kurti for Information Technology, Mr. Lulëzon Jagxhiu.

During the meeting, FLOSSK’s work for the development of the technology sector in Kosovo was presented, including the use of open source and youth engagement. The guests were also informed about the international technology conferences that FLOSSK aims to organize in Kosovo.

Some of the priorities in the field of digitalization and innovation such as legislation, e-government, digitalization in education, human capacity development in the field of ICT, and research were also discussed.

Mr. Kurti stated that the Government is open for support and one of their objectives is to find qualified staff in the field of technology and link e-government with education, health, and industry.

Mrs. Hajdari presented the Ministry’s plans for the engagement of young people in advancing technology in Kosovo. Among others, she also spoke about the goals for the digitalization of tourism and improving the image of Kosovo through these activities.

Mr. Jagxhiu spoke about the lack of a sufficient qualified workforce and about the Government’s focus on digitalization in education but also e-government.

The guests also expressed the government’s commitment that the governing systems that are being developed provide as many opportunities as possible to generate open data, which will increase transparency and accountability.

Open Source Tools – Firefox

🌐 Interneti është një burim publik global që duhet të mbetet i hapur dhe i qasshëm.

Efektiviteti i internetit si një burim publik varet nga ndërveprimi (protokollet, formatet e të dhënave, përmbajtja), inovacioni dhe pjesëmarrja e decentralizuar në të gjithë botën.

👩🏼‍💻️ Mozilla Firefox është shfletues uebi open source i disponueshëm për Windows 7/10, Linux dhe macOS. Firefox është i njohur për shpejtësinë dhe ofrimin e sigurisë më të mirë në rrjet.

Për të lexuar më shumë për përparësitë e Firefox, klikoni këtu ➡️ https://www.mozilla.org/en-US/firefox/browsers/compare/
————–

🌐 The internet is a global and public resource that must remain open and accessible.

The effectiveness of the internet as a public resource depends upon interoperability (protocols, data formats, content) innovation and decentralized participation worldwide.

👨🏼‍💻️ Mozilla Firefox is an open source web browser available for Windows 7/10, Linux, and macOS. Firefox is known for its speed and offering better network security.

To read more on Firefox’s benefits, click here ➡️ https://www.mozilla.org/en-US/firefox/browsers/compare/

#opensourcetools

Open Source Tools – Docker

🐋 Docker është standardi de facto për të ndërtuar dhe ndarë aplikacione të kontinierizuara nga desktopi në cloud.

👉🏼 Docker mund të paketojë një aplikacion dhe veçoritë e tij në një kontenier virtual që mund të funksionojë në çdo kompjuter Linux, Windows ose macOS. Kjo mundëson që aplikacioni të ekzekutohet pa probleme në sisteme të ndryshme.

ℹ️ Rrjedha e punës e Docker, e bazuar në CLI e bën ndërtimin, ndarjen dhe operimin e aplikacioneve të kontinierizuara të arritshme për zhvilluesit e të gjitha niveleve.

Për më shumë shihni këtu: https://www.docker.com/why-docker

#opensourcetools


🐋 Docker is the de facto standard to build and share containerized apps – from desktop to the cloud.

👉🏼 It can package an application and its dependencies in a virtual container that can run on any Linux, Windows, or macOS computer. This enables the application to run in a variety of locations without issue.

ℹ️ Docker’s friendly, CLI-based workflow makes building, sharing, and running containerized applications accessible to developers of all skill levels.

Click here for more: https://www.docker.com/why-docker

#opensourcetools

Open Source Tools – Audacity

🔊 Audacity është një editor dhe regjistrues audio falas i lehtë për t’u përdorur i zhvilluar nga një grup vullnetarësh dhe i shpërndarë nën licensën GNU.

Audacity mund të përdoret për të regjistruar 🎧 audio drejtpërdrejtë, regjistruar përmbajtje të kompjuterit, për të shndërruar kasetat dhe regjistrimet në regjistrime digjitale ose CD, si dhe për të prerë, kopjuar apo bashkuar zërin.

Si softuer falas dhe open source, Audacity është shumë i njohur për studentët, duke inkurajuar zhvilluesit që të bëjnë softuerin më lehtë të përdorshëm nga 👩🏻‍💻️👨🏻‍💻️ studentët dhe profesorët.

#opensourcetool të kësaj jave mund ta merrni në ➡️ https://www.audacityteam.org/download/
————-
🔊 Audacity is a free, easy-to-use, multi-track audio editor and recorder developed by a group of volunteers and distributed under the GNU license.

Audacity can be used to record 🎧 live audio, record computer playback, convert tapes and records into digital recordings or CDs and cut, copy, splice, or mix sounds together.

As free and open source software, Audacity is very popular in education, encouraging its developers to make the user interface easier for 👩🏻‍💻️👨🏻‍💻️ students and teachers.

You can download this week’s #opensourcetool at ➡️ https://www.audacityteam.org/download/

Free Libre Open Source Software Kosova (FLOSSK) is a non-governmental organization based in Prishtina established in 2009 in order to support, promote and develop free and open source software, open and participatory knowledge, education in information technologies through open courseware, and open standards, culture and open society using free communication.

Mailing form

    Our Contacts

    Ganimete Tërbeshi St. No 61, Aktash neighborhood, Prishtina 10000, Kosovo.

    [email protected]

    en_USEnglish
    en_USEnglish