Apple Maps & OpenStreetMap

Apple Maps ka ndryshuar emrat e qyteteve dhe fshatrave në Kosovë nga gjuha serbe në atë shqipe. Apple ka përdorur të dhënat nga OpenStreetMap për të shënjuar këto lokacione në gjuhën shqipe.

OpenStreetMap është projekt i hapur bashkëpunues ku secili individ mund të kontribuojë duke edituar apo duke shtuar lokacione të ndryshme. OSM ka rreth 7 milionë përdorues të regjistruar ndër të cilët janë edhe nxënësit e disa shkollave të mesme të Kosovës të cilët po i trajnojmë aktualisht për të pasuruar hartën e Kosovës. Kontributi juaj në OpenStreeMap do të shfaqet në shumë harta mobile, duke përfshirë edhe në Apple Maps.

Apple Maps has changed the names of cities and villages in Kosovo from Serbian to Albanian. Apple has used data from OpenStreetMap to mark these locations in Albanian.

OpenStreetMap is a collaborative project where anyone can contribute by editing or adding different locations.
OSM has about 7 million registered users, including students from several high schools in Kosovo whom we are currently training to enrich the map of Kosovo. Your contribution on OpenStreetMap will be visible on many mobile maps, including Apple Maps.

Release of government created data as open data

‘’Publikimi i të dhënave të krijuara nga institucionet pubilke si të dhëna të hapura’’ është kërkesa e radhës e FLOSSK për Qeverinë.

Institucionet që prodhojnë të dhëna të rëndësishme për jetën e qytetarëve tarifojnë për to, që pengon përdorimin nga publiku.

Me publikimin e këtyre të dhënave si të hapura ato vendosen në domenin publik dhe bëhen të qasshme për shkarkim në masë dhe përmes API-ve. Së paku të dhënat në vijim do të çlirohen si rezultat i kësaj politike: Dokumenti i Planifikimit Hapësinor i Kosovës, Dokumente te Planifikimit Hapësinor Komunal, Ortofotot, të gjitha të dhënat e Gjeoportalit, Sistemi i Identifikimit të Parcelave të Tokës dhe Matjet Hidrometeorologjike.

Kërkesat e plota për Qeverinë mund t’i gjeni në https://flossk.org/propozimet-e-flossk-per-qeverine-ne-lidhje-me-politikat-open-source/

‘’Release of data created by public institutions as open data’’ is our next request for the Government.

Agencies that produce important data about the life of citizens charge for their data which hinders use by the public.

By making these data widely available as open data they will be accessible in bulk and through APIs. At least the following datasets will be liberated as a result of this policy: Kosovo Spatial Planning Document, Municipality Spatial Planning Documents, Orthophotos, all data on the Geoportal, Land Parcel Identification System, and Hydrometeorological Measurements.

You can find the full document with our requests on https://flossk.org/propozimet-e-flossk-per-qeverine-ne-lidhje-me-politikat-open-source/

Third Request for the New Government

Përmes kërkesës së tretë për Qeverinë, FLOSSK propozon vendosjen e softuerit dhe kodit burimor të financuar nga paratë publike nën një licencë copyleft (që promovon të drejtën e kopjimit).

Cili është ndikimi i pritur?

Softueri do të jetë i disponueshëm për të gjithë për të punuar dhe përmirësuar atë në të ardhmen, dhe nëse të tjerët vendosin ta përmirësojnë atë, ai mund të kthehet te Qeveria për t’u integruar dhe përmirësuar më tej. Ky veprim poashtu do të promovojë transparencën e Qeverisë sa i përket punës së saj për të drejtat dhe privilegjet e qytetarëve.

Kërkesat e plota për Qeverinë mund t’i gjeni në https://flossk.org/propozimet-e-flossk-per-qeverine-ne-lidhje-me-politikat-open-source/

As the third request for the Government, FLOSSK proposes a policy that puts software and underlying code funded by government money under a copyleft license available to the public.

What is the expected impact?

Software will be available for others to work and improve on in the future, and when that happens, it could come back to the Government to be integrated and further improved. This will allow for Government transparency related to decision-making parties on citizens’ rights and privileges.

You can find the full document with requests on https://flossk.org/propozimet-e-flossk-per-qeverine-ne-lidhje-me-politikat-open-source/

Second Request for the New Government

Kosova ka mungesë të ofrimit të shërbimeve të qeverisjes elektronike si për qytetarët ashtu edhe për vetë administratën publike.

Një ndër kërkesat tona ndaj Qeverisë së re është miratimi i një politike ku do të adaptohet Softueri i Lirë dhe me Kod Burimor të Hapur (FLOSS).

Çfarë na sjell FLOSS? Kjo politikë do të çojë në procedura më konkurruese të prokurimit dhe do të zvogëlojë kostot pasi projektet e softuerit do të miratohen dhe do të ndërtohen nga kodi ekzistues me burim të hapur.

Kërkesat e plota ndaj qeverisë mund t’i gjeni në https://flossk.org/propozimet-e-flossk-per-qeverine-ne-lidhje-me-politikat-open-source/

Kosovo is lacking in the delivery of e-government services both to the citizens and to the public administration itself.

One of our requests for the Government is the procurement of Free/Libre and Open Source Software.

What are FLOSS’s benefits? This policy will lead to more competitive procurement procedures and will reduce costs as software projects will be adopted and be built on from existing open source code.

You can find the full document with requests on https://flossk.org/propozimet-e-flossk-per-qeverine-ne-lidhje-me-politikat-open-source/

First Request for the Government

Një nga kërkesat e FLOSSK për Qeverinë e re është krijimi i një politike që përcakton dhe zgjeron materialin publik të krijuar nga institucionet nën domenin publik.

Kjo kërkesë ka të bëjë me përcaktimin e një politike që vë shumicën e veprave të administratës publike nën domenin publik. Përmes kësaj politike, më shumë material kreativ i krijuar nga administrata publike do të jetë në dispozicion të publikut të gjerë dhe kjo mes tjerash do të nxisë aktivitetin ekonomik.

Kërkesat e plota për Qeverisë mund t’i gjeni këtu.

One of FLOSSK’s requests for the new Government is to establish a policy that defines and expands the public material created by institutions under the public domain.

Through this policy, more creative material created by the government will be available to the general public and this will spur economic activity, among other things.

You can find the full list of requests here.

FLOSSK Rebranding!

Jemi të lumtur të ju prezantojmë me pamjen e re të FLOSSK. 🎉🎉

Duke ruajtur traditën 12 vjeçare të organizatës, sorra mbetet simbol i vlerave tona të shkëmbimit të njohurive dhe promovimit të një kulture dhe shoqërie të hapur.

Falenderojmë Trembelat për kreativitetin dhe punën e palodhshme!🤗

We are happy to present to you the new look of FLOSSK.🎉🎉

By following the 12-year tradition of the organization, the crow continues to be the symbol of our values of exchanging knowledge and promotion of open culture and society.

We thank Trembelat for their creativity and great work!🤗

 

Propozimet e FLOSSK për Qeverinë në lidhje me politikat Open Source!

FLOSSK ka propozuar politika Open Source për Qeverinë e re

Propozimet përfshijnë zgjerimin e materialit në domenin publik, përdorimin e softuerit të lirë dhe me kod burimor të hapur në institucione, publikimin më ambicioz të të dhënave të hapura, ndërtimin e resurseve të hapura arsimore, krijimin e një sistemi operativ të lirë për shkolla dhe krijimin e një zyreje për promovimin e open source.

Dokumentin e plotë e gjeni më poshtë!

FLOSSK Propozimi për Qeverinë – SHQ

FLOSSK has proposed Open Source policies for the new Government

Proposals include expanding the material placed into the public domain, using free and open source software in institutions, more ambitious publishing of open data, building open educational resources, creation of a free operating system for schools, and establishment of an open source promotion office.

You can find the English version below!

FLOSSK Proposal for GOV – EN

Support Us

🤗 It is now easier to support us!

👥 On our website you can find information on becoming a member of FLOSSK and/or Prishtina Hackerspace, presenting a topic or workshop as well as contributing books, equipment, and financially.

➡️ For more details visit https://flossk.org/support/ or contact us at [email protected]

Shtimi i një pike me interes (POI) në OpenStreetMap (OSM)

📍Një udhëzim si ta shtoni lokacionin e biznesit tuaj apo ndonjë pike tjetër me interes në hartën e lirë OpenStreetMap.
🗺️ OSM përdoret nga Snapchat, Facebook, Apple Maps etj.
👥 Bashkëngjitiuni komunitetit për hartografim në OSM në Telegram https://t.me/osmkosovo
📍Instructions on how to add your business’s location or any other important location on the OpenStreetMap free map.
🗺️ OSM is used on Snapchat, Facebook, Apple Maps, etc.
👥 Join the OSM mapping community on Telegram https://t.me/osmkosovo

Konferenca FOSDEM po vjen këtë vikend online! 👐🏼

👨🏼‍💻️ Me mijëra programerë dhe entuziastë të teknologjisë për dy ditë bëhen bashkë në Universitetin e Brukselit dhe zhvillojnë takime, prezantime dhe punëtori në dhjetra dhoma në të njejtën kohë, me tema nga më të ndryshmet: Containers; Cloud computing; Big data and Data science; Embedded, Mobile and Automative; Graph systems and algorithms; Programming languages; Software composition; Web performance, etj.

Edicioni i sivjetëm parasheh 659 folës dhe 717 sesione. 📅 Orarin e gjeni këtu: https://fosdem.org/2021/schedule.

FLOSSK çdo vit merr pjesë në FOSDEM dhe këtë fundjavë e ndjekim 🍻 bashkë në live stream https://fosdem.org/2021.

#FOSDEM2021

EqualiTECH Report

EqualiTECH was held this weekend on 11-13 December with five teams and five mentors. The teams consisted of three to four people. EqualiTECH began at 17:45 on Friday with Philip Merrell from CRD and Arianit Dobroshi from FLOSSK opening the event.

A keynote was held by Marcin de Kaminski, Director Human Rights Defenders at the Risk Department. The event continued from 9:30 on Saturday when teams had around seven hours during the day to work with each other to develop their ideas. EqualiTECH mentors were also available to answer the teams’ questions. The participants were free to work in their virtual rooms for as long as they wanted. On Sunday, EqualiTECH began at 9:30 with teams getting ready for their first presentations. After they were advised by the staff and mentors, they continued to prepare for their final presentations which would happen at 17:00.

Overall, there were 16 people aged 18-40 who participated in the hackathon. Three other people confirmed their participation but showed up only on the first day. There were eight tech people and eight activists participating in the hackathon who were from Kosovo, Albania, Macedonia, and Bosnia and Herzegovina.

The teams were: ATA Group, Space SyntaKS, id3, InterTeam, and Northerners.
ATA Group’s idea (yourtransitneeds.com) is to create an informative platform that will help immigrants navigate themselves to find shelter, food, etc. while they transit in different places.
Space SyntaKS wants to create a tool (safometer) where people can evaluate how safe a certain place is. Their target group is women but this tool can be used by anyone who doesn’t feel safe.
id3 group thought of creating a platform (beproud) that will close the gap between the LGBTQI community and psychologists. In this platform, the community can find the closest psychologists and get the proper care.

InterTeam wanted to create an AI assistant (Ruby) that will show human rights organizations’ information in the Western Balkans.
Northerners’ aim is to create an online website that will serve as a communication tool to connect communities without prejudice and discrimination. This platform will focus on young people with different identities.

The winning teams were ATA Group and Space SyntaKS. They will be awarded with 2,500Eur and 1,500EUR to help them finalize their solutions within six weeks.

EqualiTECH Mentors

Let’s meet EqualiTECH mentors that will be with us for all three days of the event 👇:

⚫ Yll Rugova is an information designer, typographer and everythinologist. An expert on information architecture and design of materials with larger quantities of content.

⚫ Rina Fetahaj is a sustainability manager at Sustainability Leadership Kosova. Rina is passionate about everything Sustainability related, focusing on increasing awareness about the Circular Economy, Climate Action and a just society!


⚫ Douglas Arellanes is a member of the board of the Prague Civil Society Centre, an NGO that supports the development of civil society in Eastern Europe and Central Asia. He advises on tech issues for the Centre.


⚫ Besfort Guri is a FLOSS activist and Member of the Executive Board at NGO FLOSSK. He runs a company (OPS – In), focused in Geographical Information Network and Web Development.


⚫ Ivan Duric works on the development of activist network, Human Rights Program and Regional Exchange Program at YIHR Serbia.

Apply until Sunday to win the chance to be mentored by our amazing guests! 🎊

EqualiTECH – HUMAN RIGHTS HACKATHON

Free Libre Open Source Software Kosova (FLOSSK) is a non-governmental organization based in Prishtina established in 2009 in order to support, promote and develop free and open source software, open and participatory knowledge, education in information technologies through open courseware, and open standards, culture and open society using free communication.

Mailing form

    Our Contacts

    Ganimete Tërbeshi St. No 61, Aktash neighborhood, Prishtina 10000, Kosovo.

    [email protected]

    en_USEnglish
    en_USEnglish